Морис Дюверже - Слово при присъждане на титлата „Доктор хонорис кауза“ на СУ „Св. Климент Охридски“

СТАТИИ

Васил Мръчков - Действие на колективния трудов договор спрямо работниците и служителите

Красимира Средкова - Трудови права при безработица

Цанка Цанкова - Измененията в Закона за наследството

ДИСКУСИИ

Димитър Василев - Конституционноправното положение на политическите партии

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Соломон Розанис - Съдебна делба

ПРОМЕНИ В ГПК

Таня Градинарова - Основанията за отмяна по чл. 231 „д“ и „е“ с оглед предстоящите промени в Гражданско-процесуалния кодекс

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Весела Станчева-Минчева - Новата Хагска конвенция за защита на децата и сътрудничеството във връзка с международното осиновяване

МЛАДИ АВТОРИ

Кирил Шопов - Концепцията на Им. Кант за международното право

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Витали Таджер - „Коментар на Кодекса на труда“

Лазар Груев - Българо-германско правно сътрудничество