СТАТИИ

Витали Таджер - Въпроси на правоприемството при преобразуване на юридически лица

Емил Марков - Новото в Закона за авторското право и сродните му права

Тодор Тодоров - Международно-частноправна уредба на авторското право и сродните му права

Красимира Средкова - Обезщетение за безработица според българското осигурително законодателство

Борислав Найденов - Финансовият лизинг — договoр за наем или специфична финансово-кредитна операция

Анелия Мингова - Отказът от иск при някои случаи на необходимо другарство

Георги Пенчев - Контролът за опазване водите от замърсяване

ДИСКУСИИ

Живко Сталев - Отмяната на решенията на доброволния арбитраж в законодателството, съдебната практика и теорията у нас

ПРЕДЛОЖЕНИЯ DE LEGE FERENDA

Емилия Друмева - За държавния герб

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Никола Филчев - Съучастие в престъпление

Нено Неновски - Относно производството пред Конституционния съд по чл. 97, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията (Оставка на президента и вицепрезидента)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Валентина Попова - Обучението в Юридическия факултет при Женевския университет

Мария Костова - За преподаването на латински език при студентите-юристи

PRO DOMO SUA

Преглед на съдържанието