-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимира Средкова – Осигурителна ли е българската здравноосигурителна система? (Статия 1)

Анелия Мингова – Обжалване на съдебните определения, постановявани по искови дела (Статия 2)

Светлин Кънев – Проблеми при изпълнението върху дял на съдружник в ООД (Статия 3)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Борис Спасов – Предизвикани мисли за съставянето на законите (Статия 4)

СБЛИЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Иван Гюров – Хармонизацията на българското право на конкуренцията с правото на Европейските общности (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Силвана Ангеловска-Тодорова – Доктрината за свободата на преценка в практиката на Европейския съд по правата на човека (Статия 6)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Владимир Петров – Нов Граждански кодекс на Руската федерация. Вещно право (Статия 7)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вихър Кискинов – За изучаването на правна информатика (Статия 8)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Дарина Зиновиева – Незаконосъобразност на административните актове поради некомпетентност – анализ на съдебната практика (Статия 9)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Живко Сталев – Ценен принос към историята, теорията и практическото прилагане на българския граждански процес (Статия 10)

Анна Станева – Оригинален принос към анализа на българското семейно право (Статия 11)