СТАТИИ

Маргарита Чинова – Понятието „наказателно преследване“

Атанас Симеонов – Издаване и обжалване по административен ред на постановленията за принудително събиране на публични държавни вземания, издавани от митническите органи

Венцислав Великов – Обект на митническите нарушения

Благой Видин – Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операции и употреба на сила

Весела Станчева-Минчева – Покупко-продажбата на издадени от чуждестранно лице ценни книжа, извършена при условията на публично предлагане в Република България

ДИСКУСИИ

Иван Русчев – Към въпроса за дуализма на частното право

Велина Тодорова – Законът за закрила на детето и развитието на специалната дееспособност на детето

СБЛИЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО С ПРАВОТО НА ЕС

Александър Кацарски – Съответствие на българското търговско право с трета (78/855/ЕИО) и шеста (82/891/ЕИО) директива в областта на дружественото право

МЛАДИ АВТОРИ

Константин Моллов – Ред за погасяване при възстановяване на недължимо платени или събрани данъци

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Росен Ташев – Основополагащ труд по социология на правото

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2000 Г.