-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Маргарита Чинова – Понятието „наказателно преследване“ (Статия 1)

Атанас Симеонов – Издаване и обжалване по административен ред на постановленията за принудително събиране на публични държавни вземания, издавани от митническите органи (Статия 2)

Венцислав Великов – Обект на митническите нарушения (Статия 3)

Благой Видин – Система на ООН за поддържане на международния мир, мироопазващи операции и употреба на сила (Статия 4)

Весела Станчева-Минчева – Покупко-продажбата на издадени от чуждестранно лице ценни книжа, извършена при условията на публично предлагане в Република България (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Иван Русчев – Към въпроса за дуализма на частното право (Статия 6)

Велина Тодорова – Законът за закрила на детето и развитието на специалната дееспособност на детето (Статия 7)

СБЛИЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО С ПРАВОТО НА ЕС

Александър Кацарски – Съответствие на българското търговско право с трета (78/855/ЕИО) и шеста (82/891/ЕИО) директива в областта на дружественото право (Статия 8)

МЛАДИ АВТОРИ

Константин Моллов – Ред за погасяване при възстановяване на недължимо платени или събрани данъци (Статия 9)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Росен Ташев – Основополагащ труд по социология на правото (Статия 10)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2000 Г.