-10%

Съвременно право 5/2000

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Тодор Тодоров – Мандат на новоизбрания (новоназначен) съдия по чл. 148, ал. 3 от Конституцията (Статия 1)

Димитър Костов – За понятието „държавен служител“ (Статия 2)

Росен Ташев – Съвременният правен позитивизъм (Статия 3)

Маргарита Чинова, Мила Иванова – Изменение на обвинението в наказателния процес (Статия 4)

Цветинка Пашкунова – За клеветата като престъпно посегателство (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Стефан Стойчев – Отново за същността на закона (Статия 6)

Светлин Кънев – За някои особености при прехвърлянето, наследяването, залагането, съсобствеността и разделянето на дружествен дял в ООД (Статия 7)

МЛАДИ АВТОРИ

Анета Петрова – Доказателствена сила на веществени доказателствени средства, изготвени чрез използване на специални разузнавателни средства (Статия 8)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Ивайло Цонков – Ценен принос в наказателнопроцесуалната литература (Статия 9)