СТАТИИ

Евгени Танчев – Политическа и юридическа същност на конституцията

Димитър Костов – „Санкционната“ фаза на административнонаказателния процес

Емилия Панайотова – Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица – стъпка към усъвършенстване на административния процес?

Лазар Груев – Умишлен банкрут

ДИСКУСИИ

Даниел Вълчев – Демокрацията като децентрализирано правосъздаване

Валентина Попова – Проблемът за изпълнителната сила на решението, постановено по възражение за прихващане

СБЛИЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мария Серкеджиева – Правни аспекти на сближаване на българското законодателство с европейското

МЛАДИ АВТОРИ

Евелина Димитрова – Правила за определяне на данъчния кредит в българското и европейското право

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Красимира Средкова – Условия за упражняване на юридическа професия в държавите от Европейския съюз

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Златка Сукарева – Отговорност за непозволено увреждане

Малина Новкиришка-Стоянова – Едно ново филологическо и романистично съчинение за Цицерон