-20%
5,33 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Евгени Танчев – Политическа и юридическа същност на конституцията (Статия 1)

Димитър Костов – „Санкционната“ фаза на административнонаказателния процес (Статия 2)

Емилия Панайотова – Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица – стъпка към усъвършенстване на административния процес? (Статия 3)

Лазар Груев – Умишлен банкрут (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Даниел Вълчев – Демокрацията като децентрализирано правосъздаване (Статия 5)

Валентина Попова – Проблемът за изпълнителната сила на решението, постановено по възражение за прихващане (Статия 6)

СБЛИЖАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мария Серкеджиева – Правни аспекти на сближаване на българското законодателство с европейското (Статия 7)

МЛАДИ АВТОРИ

Евелина Димитрова – Правила за определяне на данъчния кредит в българското и европейското право (Статия 8)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Красимира Средкова – Условия за упражняване на юридическа професия в държавите от Европейския съюз (Статия 9)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Златка Сукарева – Отговорност за непозволено увреждане (Статия 10)

Малина Новкиришка-Стоянова – Едно ново филологическо и романистично съчинение за Цицерон (Статия 11)