СТАТИИ

Дончо Хрусанов – Оспорване на нормативни административни актове пред Върховния административен съд

Георги Петканов – Възобновяване на данъчното производство

Методи Марков – Развитие в уредбата на договора при общи условия

Малина Новкиришка-Стоянова – За гръцкия произход на римската емфитевза

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Огнян Варадинов – Тълкуване на националното законодателство в съответствие с директивите на ЕС – частноправни аспекти

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Стефан Стойчев – Зараждане и развитие на отношенията между парламента и изпълнителните органи в Англия

МЛАДИ АВТОРИ

Борис Иванов – За електронния документ

Велислава Йорданова – Принудително изпълнение по Данъчния процесуален кодекс – анализ на някои аспекти от новия режим

ПРАВО И ЕЗИК

Димитър Илиев – За понятието брак и определението на римския юрист Модестин

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Боряна Мусева – Към преподавателите от Юридическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“