-10%

Съвременно право 2/2003

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Стефан Стойчев – Зараждането на френския парламентаризъм (Статия 1)

Цветан Сивков – Защита на правата и интересите на общините по административен ред (Статия 2)

Емилия Панайотова – Проблеми на контрола, упражняван от съдилищата по Закона за достъп до обществена информация (Статия 3)

Евелина Димитрова – Начисляване на данъка върху добавената стойност (Статия 4)

Златка Сукарева – Необходима ли е правна уредба на договорната суброгация в нашето право (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Емил Мингов – За трудовото правоотношение и неговата правна уредба (Статия 6)

Мария Славова, Дончо Хрусанов – Правомощията на общинския съвет по управлението на общинската собственост (Статия 7)

МЛАДИ АВТОРИ

Камелия Цолова – Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна (Статия 8)