Съвременно право 2/2003

изтегли в pdf формат
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Стефан Стойчев – Зараждането на френския парламентаризъм

Цветан Сивков – Защита на правата и интересите на общините по административен ред

Емилия Панайотова – Проблеми на контрола, упражняван от съдилищата по Закона за достъп до обществена информация

Евелина Димитрова – Начисляване на данъка върху добавената стойност

Златка Сукарева – Необходима ли е правна уредба на договорната суброгация в нашето право

ДИСКУСИИ

Емил Мингов – За трудовото правоотношение и неговата правна уредба

Мария Славова, Дончо Хрусанов – Правомощията на общинския съвет по управлението на общинската собственост

МЛАДИ АВТОРИ

Камелия Цолова – Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна