-10%

Съвременно право 5/2003

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Атанас Симеонов – Отговорност на гарантиращата асоциация при нередовност на операцията ТИР (Статия 1)

Ирина Цакова – Права и задължения на страните по договор за доставка на интернет услуги (Статия 2)

Райна Николова – Административен контрол върху телевизионната програма (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Павлина Панова – Изискванията на член 6, параграф 3, буква „d“ от ЕКЗПЧОС и гаранциите на НПК (Статия 4)

Бисера Занкова – Принципът за пропорционалност и дейността на медийния надзорен орган (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Силвия Спасова – Съдебните определения по въпроса за подсъдността и техният режим (Статия 6)

Павел Смолички – Моментът, до който може да се променя редът за разглеждане на делото в случаите на чл. 78а от Наказателния кодекс (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Миланка Видова – За него правото беше религия (Статия 8)

Тенчо Колев – Ценно теоретично изследване върху парламентаризма и политическата отговорност на правителството (Статия 9)