Съвременно право 5/2003

изтегли в pdf формат
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Атанас Симеонов – Отговорност на гарантиращата асоциация при нередовност на операцията ТИР

Ирина Цакова – Права и задължения на страните по договор за доставка на интернет услуги

Райна Николова – Административен контрол върху телевизионната програма

ДИСКУСИИ

Павлина Панова – Изискванията на член 6, параграф 3, буква „d“ от ЕКЗПЧОС и гаранциите на НПК

Бисера Занкова – Принципът за пропорционалност и дейността на медийния надзорен орган

МЛАДИ АВТОРИ

Силвия Спасова – Съдебните определения по въпроса за подсъдността и техният режим

Павел Смолички – Моментът, до който може да се променя редът за разглеждане на делото в случаите на чл. 78а от Наказателния кодекс

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Миланка Видова – За него правото беше религия

Тенчо Колев – Ценно теоретично изследване върху парламентаризма и политическата отговорност на правителството