Съвременно право 2/2009

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Красимира Средкова - Координационните правила на ЕС в областта на социалната сигурност и българската нормотворческа практика

Райна Николова - Достъп до радио- и телевизионни програми

Александър Корнезов - Достъпът до правосъдие на лица и организации, предполагаемо свързани с тероризма

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Алла Л. Благодир - Място на правото на социално обезпечаване в системата на руското право

ДИСКУСИИ

Златимир Орсов - Придобивната давност при действието на Конституцията от 1991 г.

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Красимира Средкова, Валентин Брайков - Спомен за 8 декември 1972 г. в Юридическия факултет или за проф. Михаил Андреев

Иван Русчев - Връчване на наградата „Проф. д-р Витали Таджер“ при откриване на академичната 2009/2010 г. в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“