Съвременно право 3/2009

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Мартин Белов – Ограничители на партийния политически плурализъм в съвременния български конституционен модел

Стоян Ставру – За правосубектността и бъдещето на вещите

Ралица Димитрова – Европейската валута — утвърждаване и наказателноправна защита

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Елена Тодоровска – Един нов научен труд