Съвременно право 2/2013

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Мирослав Димитров – Накърняване на добрите нрави по чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД

Андрей Александров – Статус на избраните представители на работниците и служителите при промяна на работодателя

Вихър Кискинов - Концептуални юридически конструкции

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Валерий Сафонов - Защита на колективните трудови права на работниците и служителите от професионалните съюзи според законодателството на Русия

ДИСКУСИИ

Дончо Хрусанов – Право на друго мнение

МЛАДИ АВТОРИ

Мира Кънева - Ограниченията в употребата на твърда сила в граничната категория на международната интервенция

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Тасев - Нови идеи за промени в уредбата на дружествата със специална инвестиционна цел