-10%

Съвременно право 3/1999

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Борис Спасов – Конституционни гаранции за народния суверенитет (Статия 1)

Венцислава Желязкова – Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право (Статия 2)

Ангел Калайджиев – Определение на понятието плащане (Статия 3)

Симеон Тасев, И. Билялова – Въпроси, свързани с наследяването на реституирани имоти от наследниците по чл. 8, ал. 4 от Закона за наследството (Статия 4)

Венцислав Великов – Допустимо ли е обжалване на наказателните постановления, издадени при хипотезите на чл. 232 от Закона за митниците? (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Кръстю Кръстев – Някои въпроси относно задържането на престъпник по чл. 12а НК (Статия 6)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Емилия Панайотова – За някои необходими промени в правната уредба на административния контрол върху органите на местното самоуправление (Статия 7)

Екатерина Матеева-Стоянова – Вещноправни аспекти на извършване на строеж в съсобствен имот (Статия 8)

МЛАДИ АВТОРИ

Веселин Стоянов – Възстановяване правото на собственост на оземлени лица (Статия 9)

БЕЛЕЖИТА ГОДИШНИНА

Димитрина Милкова – Цеко Торбов — чистото интелектуално начало на българската философска правна мисъл (Статия 10)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Нено Неновски – Първият български коментар на Конституцията (Статия 11)

Боян Баламезов – Успешно представяне на студенти от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ на XV юбилеен конкурс „Рене Касен“ (Статия 12)