Съвременно право 3/2005

е-списание

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Поля Голева – Някои въпроси на прехвърляне на търговско предприятие

Красимир Коларов – Проблеми на отговорността за неизвършване на инвестиции в приватизационните договори

Милана Кривачка – Правна характеристика на решенията на възложителите на обществени поръчки и проблеми при тяхното оспорване пред съда

Борислав Найденов – Гражданска отговорност за неимуществени (морални) вреди, причинени от публикации в печатни издания

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – „Цивизмът“ на древните римляни в идеята за модерното гражданско общество

МЛАДИ АВТОРИ

Емануил Коларов – Проблемът „конституция“ през призмата на изборите за Народно събрание и избирането на нов Министерски съвет

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Николай Проданов – Ценен принос в историкоправното познание