-10%

Съвременно право 3/2005

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Поля Голева – Някои въпроси на прехвърляне на търговско предприятие (Статия 1)

Красимир Коларов – Проблеми на отговорността за неизвършване на инвестиции в приватизационните договори (Статия 2)

Милана Кривачка – Правна характеристика на решенията на възложителите на обществени поръчки и проблеми при тяхното оспорване пред съда (Статия 3)

Борислав Найденов – Гражданска отговорност за неимуществени (морални) вреди, причинени от публикации в печатни издания (Статия 4)

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – „Цивизмът“ на древните римляни в идеята за модерното гражданско общество (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Емануил Коларов – Проблемът „конституция“ през призмата на изборите за Народно събрание и избирането на нов Министерски съвет (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Николай Проданов – Ценен принос в историкоправното познание (Статия 7)