Съвременно право 4/2005

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Маргарита Чинова, Мила Иванова – Пострадалият на досъдебното производство

Румен Марков – Наказателноправни аспекти на съвременния тероризъм

Нели Огнянова – Финансиране на обществените радио- и телевизионни оператори и на медийните регулатори: норми и практики в Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Кристиан Русев – Законът за медиацията в контекста на достиженията на правото на Европейския съюз в сферата на извънсъдебното решаване на гражданскоправни и търговско-правни спорове

ДИСКУСИИ

Вихър Кискинов – Съвременният правен изследовател (есе)

МЛАДИ АВТОРИ

Стоян Ставру – Относно субективната страна на договора за дарение