Съвременно право 5/2005

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Александър Иванов – По някои въпроси за функциите на задатъка по чл. 93 от Закона за задълженията и договорите

Иван Ранчев – Сравнителноправен анализ на продължаваното престъпление

Александър Драгиев – Временните мерки за защита в Международния съд на ООН – правна уредба и практика по прилагането му

Байчо Панев – Криминологични аспекти в противодействие на тероризма

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Таня Йосифова – Европейско договорно право – проекти и инициативи в Европейската общност

МЛАДИ АВТОРИ

Ралица Илкова – Наказателна отговорност за предлагане на съдействие за връщане на отнето превозно средство

Андрей Михайлов – Правна уредба на прихващането на далекосъобщения

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Франческо Карнелути – Обща теория на правото. Предварителна постановка (превод от италиански език: Миланка Видова)