-10%

Съвременно право 5/2005

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Александър Иванов – По някои въпроси за функциите на задатъка по чл. 93 от Закона за задълженията и договорите (Статия 1)

Иван Ранчев – Сравнителноправен анализ на продължаваното престъпление (Статия 2)

Александър Драгиев – Временните мерки за защита в Международния съд на ООН – правна уредба и практика по прилагането му (Статия 3)

Байчо Панев – Криминологични аспекти в противодействие на тероризма (Статия 4)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Таня Йосифова – Европейско договорно право – проекти и инициативи в Европейската общност (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Ралица Илкова – Наказателна отговорност за предлагане на съдействие за връщане на отнето превозно средство (Статия 6)

Андрей Михайлов – Правна уредба на прихващането на далекосъобщения (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Франческо Карнелути – Обща теория на правото. Предварителна постановка (превод от италиански език: Миланка Видова) (Статия 8)