-10%

Съвременно право 1/2005

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

  СТАТИИ

Александър Драгиев – Допустимост на иска в производството пред Международния съд на ООН (Статия 1)

Павлина Панова – Процедурни гаранции при експулсиране на чужденци. Стандартите на чл. 1 от Протокол № 7 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и българското законодателство (Статия 2)

Нели Огнянова – От телевизия към услуги на информационното общество: политика и законодателство на Европейския съюз (Статия 3)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Чудомир Големинов – Сравнителноправен обзор на потребителското право на Руската федерация (Статия 4)

ПРАВО И ЕЗИК

Чавдар Захариев – Правна филология: PROPRIETAS – СОБСТВЕНОСТ (Статия 5)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Борис Велчев – За състава на престъплението по член 339а от Наказателния кодекс (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Моника Копчева – Компютърни престъпления срещу неприкосновеността на личните данни – преглед на чуждите наказателноправни практики (Статия 7)

Офелия Киркорян-Цонкова – Международна регистрация на марка и регистрация на търговска марка на Общността (две алтернативи или взаимно допълващи се механизми за закрила на търговската марка) (Статия 8)