СТАТИИ

Александър Драгиев – Допустимост на иска в производството пред Международния съд на ООН

Павлина Панова – Процедурни гаранции при експулсиране на чужденци. Стандартите на чл. 1 от Протокол № 7 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и българското законодателство

Нели Огнянова – От телевизия към услуги на информационното общество: политика и законодателство на Европейския съюз

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Чудомир Големинов – Сравнителноправен обзор на потребителското право на Руската федерация

ПРАВО И ЕЗИК

Чавдар Захариев – Правна филология: PROPRIETAS – СОБСТВЕНОСТ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Борис Велчев – За състава на престъплението по член 339а от Наказателния кодекс

МЛАДИ АВТОРИ

Моника Копчева – Компютърни престъпления срещу неприкосновеността на личните данни – преглед на чуждите наказателноправни практики

Офелия Киркорян-Цонкова – Международна регистрация на марка и регистрация на търговска марка на Общността (две алтернативи или взаимно допълващи се механизми за закрила на търговската марка)