-10%

Съвременно право 4/2006

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Стоян Ставру – Поземлени сервитути при множество пространствено свързани недвижими имоти (Статия 1)

Емилия Димитрова – Факторингът — отграничение от сходни правни институти (Статия 2)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Владимир Петров – Творческо решение на Върховния касационен съд в материята на отговорността за неимуществени вреди (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ралица Димитрова – Обща правна рамка за наказателноправна защита на финансовите интереси на Европейските общности (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Наталия Киселова – Конституционни аспекти на парламентарния контрол (България, Гърция, Португалия и Испания) (Статия 5)

Христо Христозов – Особености на субективната страна на данъчните нарушения (Статия 6)