Съвременно право 4/2006

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Стоян Ставру – Поземлени сервитути при множество пространствено свързани недвижими имоти

Емилия Димитрова – Факторингът — отграничение от сходни правни институти

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Владимир Петров – Творческо решение на Върховния касационен съд в материята на отговорността за неимуществени вреди

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ралица Димитрова – Обща правна рамка за наказателноправна защита на финансовите интереси на Европейските общности

МЛАДИ АВТОРИ

Наталия Киселова – Конституционни аспекти на парламентарния контрол (България, Гърция, Португалия и Испания)

Христо Христозов – Особености на субективната страна на данъчните нарушения