Съвременно право 5/2006

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Красимира Средкова – Прилагане на Европейската социална харта във вътрешните правни системи

Петя Голева – Договорът за аутсорсинг

Кристина Тасева – Конституционното правосъдие като правен инструмент за защита на доверието

ДИСКУСИИ

Иван Георгиев – Юридическото лице като страна по договор за издръжка и гледане

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Таня Йосифова – Развитие на проекта за европейско договорно право на общностно ниво

МЛАДИ АВТОРИ

Йордан Баланов – Заместване на управителния съвет от управител като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Кръгла маса на Българската асоциация по философия на правото и социална философия: Правата на човека — триумф или провал

IN МЕМОRIАМ

Димитър Михайлов – Един неповторим и незаменим научен живот и творчески път