-10%

Съвременно право 4/2007

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Камелия Цолова – Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК (Статия 1)

Стоян Ставру – Физическите граници на вещните права (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Мария Славова, Матей Марев – Арбитраж при административноправни спорове (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Корнезов – Допустимост на преюдициални запитвания до Съда на Европейските общности по граждански дела (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Силвия Цонева – Относно необходимостта и възможността да съществува общо понятие за ценните книжа с оглед на техните налични и безналични форми (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Светла Маринова – Професор Цеко Торбов и началото на философията на правото в България (Статия 6)