Съвременно право 4/2014

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Калина Георгиева - Информация от обществения сектор – понятие, принципи, нормативна уредба

Веселина Манева - Правата на интелектуална собственост и правата на човека

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Ева Касева - Преглед на практиката на българските съдилища в материята на издръжката с международен елемент

МЛАДИ АВТОРИ

Димитър Стоянов - Правна защита на добросъвестния приобретател на движими вещи a non domino – необходимост от хармонизация за уредбата в Европейския съюз

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Цвета Попова - Възроди се Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване