Съвременно право 5/2014

ISBN: 0861-18-15

Александър Стойнов - За развитието на българското наказателно право

СТАТИИ

Ивайло Стайков - За мястото на пенсионното правоотношение в системата на осигурителните правоотношения в държавното обществено осигуряване

ДИСКУСИИ

Иван Георгиев - Прилагане на мярка за закрила на дете по време на изтърпяване на възпитателна мярка за извършена противообществена проява

Николай Колев - Кога възниква представителната власт на прокуриста?

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Валентин Каменов - От античния бюлетин до автентичен електронен „Официален вестник на Европейския съюз“

Ралица Димитрова - „За“ и „против“ наказателната отговорност за антитръстови нарушения

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Тасев - Нов значителен и оригинален принос в правната наука