-10%

Съвременно право 5/2004

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Георги Стефанов – Промените в нормативния режим на изключването на съдружник от дружество с ограничено отговорност (Статия 1)

Радослав Радушев – Възстановяване на държавна служба на незаконосъобразно уволнен държавен служител (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Татяна Грозданова – Някои проблеми във връзка с възобновяването на наказателните дела, по които обвиняемите са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (Статия 3)

ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Красимира Средкова – Законът за здравето се роди тежко болен (Статия 4)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Светла Янкулова – Анализ на тълкувателно решение № 4 на общото събрание на съдиите от Върховния административен съд от 22.04.2004 г. (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Богдан Йорданов – Някои бележки по съдебната практика по Закона за държавния служител (Статия 6)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Ладо Чантурия – Формиране на съдебната власт в постсъветските държави (с отчитане на особеностите на грузинското право) (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Александър Воденичаров – Първо изследване в областта на медийното право (Статия 8)