Съвременно право 5/2008

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Ива Пушкарова - Специалните цели на престъплението „трафик на хора“

Костадин Шкретов - Правна същност на лицензията за банкова дейност

ДИСКУСИИ

Поля Голева - За заместващата облага (застрахователна сума или застрахователно обезщетение) при залога и ипотеката

МЛАДИ АВТОРИ

Екатерина Рангелова - Европейският социален фонд в България

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Христос Казандзис - Косвен контрол върху нормативните актове в Република Гърция

ПРАВО И ЕЗИК

Юрген Базедоу - Към функционалистичната теория на бележката под линия

IN MEMORIAM

Владимир Петров - Забележителна личност, юрист и учен (90 години от рождението и 17 години от смъртта на проф. д-р Борис Яновски)