Съвременно право 6/2010

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Красимир Митев - Непоръчаната доставка на стоки и услуги по чл. 62 от Закона за защита на потребителите и институтът на неоснователното обогатяване

Ивайло Стайков - Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България

Тодор Коларов - Предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства и принципът ne bis in idem

МЛАДИ АВТОРИ

Диана Ганчева - Изпирането на пари като транснационално престъпление

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2010 Г.