-10%

Въпроси на административния процес

ISBN: 978-619-226-196-2
24,30 лв.
27,00 лв.
+

Книгата е всеобхватно изследване на производствата, уредени в двата основни закона на административното право и процес - АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните производства по издаване на административни актове и установяване и налагане на административни наказания, редовните съдебни производства по АПК и ЗАНН, както и извънредните административни и съдебни производства, включително и изпълнителните производства. Наред с общите въпроси за принципите на административния процес, условията за надлежно участие на лицата в процесуалните правоотношения с административните органи и съда, доказателствата и доказателствените средства, са изследвани предпоставките за допустимост на всяко едно производство, както и процесуалните изисквания за законосъобразното му развитие. Отделено е внимание и на специфични за административния процес искови производства, които попадат в обхвата на подведомствеността на административните съдилища, както и на спорни въпроси относно приложението на институтите на споразумението и административния договор. В книгата е изследвана значителна по обем съдебна практика, анализирани са конкретни проблеми на административния процес и са предложени съответните правни разрешения, поради което тя ще бъде полезна за научната общност, за практикуващи юристи и за студенти по право.


Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и процес и адвокат в Пловдивската адвокатска колегия. Преподава учебната дисциплина „Административен процес“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Автор е на книгите „Нормативният административен акт“, „Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс“, както и на множество други публикации.

§ Понятие за административен процес. Принципи на административния процес по Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

1. Административният процес по АПК

§ Участници, субекти и страни в административния процес

1. Участници в административния процес

2. Субекти на процеса

3. Страни

§ Доказателства и доказателствени средства

1. Факти, които не подлежат на доказване в административния процес

2. Доказателствени средства за установяване на релевантните факти в административния процес

3. Тежест на доказване

§ Производство по издаване на индивидуални административни актове

1. Приложимост на производството по издаване на административни актове

2. Начало на производството по издаване на административни актове

3. Спиране на производството по издаване на индивидуалния административен акт. Възобновяване на производството

4. Решаване на случая. Издаване на индивидуалния административен акт

§ Производство по издаване на общи административни актове

1. Начало на производството. Изискването за уведомяване на заинтересованите лица по чл. 66 АПК

2. Решаване на въпроса. Издаване на общия административен акт

§ Производство по издаване на нормативни административни актове

1. Инициатива за започване на производство по издаване на нормативен административен акт

2. Фази на производството по издаване на нормативния административен акт

§ Възобновяване на производството по издаване на административни актове

1. Предмет на производството по възобновяване на производството по издаване на административни актове

2. Предпоставки за възобновяване на производството по издаване на административни актове

3. Инициатива за възобновяване на производството по издаване на административни актове

4. Производство по възобновяването

§ Оспорване на административните актове по административен ред

1. Компетентен орган

2. Предмет и обхват на оспорването по административен ред

3. Субекти на оспорване

4. Производство по оспорване на административните актове по административен ред

§ Производства пред съд

1. Подведомственост и подсъдност – общи въпроси

2. Общи правила на съдебното производство

§ Оспорване на административните актове пред първата съдебна инстанция

1. Предмет на оспорване

2. Право на оспорване. Правен интерес

3. Срок за оспорване на административните актове пред съда

4. Предварителни въпроси по редовност и допустимост на жалбата

5. Действие на жалбата

6. Подготвяне на делото за съдебно заседание

7. Развитие на производството пред административния съд

8. Обхват на съдебната проверка в първата инстанция. Решението по съществото на спора

9. Споразумение по предмета на спора

§ Касационно производство

1. Предмет на касационно оспорване. Касационни основания

2. Право на касационно оспорване

3. Производство пред Върховния административен съд

§ Оспорване на определения и разпореждания

§ Искови производства

1. Осъдителни искове по АПК

2. Иск за вреди заради нарушения на принципа на чл. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража)

3. Иск за вреди за достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз срещу органите на съдебната власт и административните органи

4. Иск за вреди от незаконосъобразно принудително изпълнение – чл. 299 АПК. Възстановителни мерки при предварително изпълнение на административни актове

5. Установителни искове по АПК

6. Иск за изпълнение на административен договор – чл. 128, ал. 1, т. 3 АПК

§ Отмяна на влезли в сила съдебни актове

1. Предмет на производството по отмяна

2. Право на отмяна

3. Основания за отмяна

4. Срокове за отмяна на влезли в сила съдебни актове

5. Производството за отмяна пред Върховния административен съд

§ Изпълнителното производство по АПК

1. Приложно поле на изпълнителното производство по АПК

2. Субекти и страни в изпълнителното производство

3. Започване, спиране, прекратяване и приключване на изпълнителното производство

4. Защита срещу незаконосъобразно принудително изпълнение

§ Административнонаказателна отговорност по АПК

1. Състави на административни нарушения по АПК

2. Производство по налагане на административни наказания по АПК

§ Граждански контрол върху администрацията

1. Предмет на производството по чл. 107 и сл. АПК

2. Изисквания за редовност и допустимост на предложението или сигнала

3. Развитие на производството. Решение по същество

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАНН

§ Производство по установяване на административни нарушения

1. Начало на административнонаказателното производство. Установяване на административното нарушение

§ Производство по налагане на административни наказания

1. Административнонаказващи органи

2. Налагане на административното наказание

§ Обжалване на наказателните постановлениярешенияпредупреждениятарезолюциите и електронните фишове

1. Срок за оспорване

2. Предмет на оспорване

3. Основания за оспорване и предмет на съдебна проверка

§ Възобновяване на административнонаказателното производство

1. Предпоставки за възобновяване

2. Срокове за възобновяване на административнонаказателното производство. Субекти с право на възобновяване

§ Изпълнение на наказателните постановления и решения на съда по административнонаказателни дела

Заключение

Използвана литература