-10%

Европейски правен преглед. Том XII

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ДИСКУСИИ

 

 „Единство в многообразието“: Balancing Unity and Diversity in EU Competences through Subsidiarity, Proportionality and Flexibility

Ass.Prof. Geert De Baere

 

Търсещите обезщетение от държавата за вреди от нарушения на правото ЕС ще плащат минимални държавни такси

Михаил Екимджиев

 

АНАЛИЗИ

 

Външни отношения

Излишно ли е вече присъединяването на ЕС към международни организации?

(Решение на Съда на ЕС в дело С-399/12, Германия/Съвет)

Деана Механджийска

 

Относно изключителната компетентност на Съюза да сключва някои международни споразумения

(Становище 1/13 на Съда на ЕС)

Николай Бандаков

 

Гражданство на ЕС

За правото на държавите членки да откажат плащане на социални помощи за издръжка на икономически неактивни граждани на друга държава членка

(Решение на Съда на ЕС в дело С-333/13, Dano)

Силвия Петрова

 

Интелектуална собственост

Професионалните търговци на изкуство могат договорно да разпределят тежестта за плащане на отчислението при препродажба, дължимо на автора

(Решение на Съда на ЕС в дело C-41/14, Christie’s France)

Рашко Стоянов

 

Транспорт

Късен прелюд: Изборът на удобен флаг в трета страна и приложното поле на правото на ЕС

(Решение на Съда на ЕС в дело C-83/13, Fonnship)

Момчил Миланов

 

Убежище

От „търсещи убежище“ към „хора“: правното положение на чужденците, които не могат да бъдат отведени по хуманитарни причини

(Решения на Съда на ЕС делата С-542/13, M’Bodj и C-562/13, Abdida)

Д-р Валерия Иларева

 

 

БЪЛГАРСКИ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

 

Основни права

Приложно поле на Хартата на основните права на ЕС

(Определение на Съда от 5 февруари 2015 г. по дело С-451/14, Петрус)

Мария Георгиева

 

ДДС

Неправилно начисляване на ДДС от страна на получателя и отказ да се възстанови ДДС на доставчика на услугите

(Решение на Съда на ЕС в дело С-111/14, „ГСТ — Сървиз АГ Германия“)

 

Конкурентно право

Съдът на ЕС установи нарушение на Република България при предоставянето на правата за ползване на радиочестотите за наземно цифрово телевизионно разпръскване

(Решение от 23 април 2015 г. по дело С-376/13, Комисия / България)

 

Съдебно сътрудничество по граждански дела

Може ли съд на държава членка да откаже да признае и изпълни решение на български съд, основаващо се на тълкувателно решение на ВКС, което противоречи на правото на ЕС?

(Заключение на генерален адвокат Szpunar в дело C‑681/13, Diageo Brands BV)

 

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции до Съда на ЕС в периода 01.01.2015 – 01.05.2015

 

НАКРАТКО

 

Европейска комисия

Съобщения на Комисията относно изграждането на Енергиен съюз

 

„Планът Юнкер“ : Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно Европейския Фонд за Стратегически Инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013

 

Европейската комисия организира консултации относно съюза на капиталовите пазари

 

 

Съд на ЕС

 

Задължение за надлежно предварително уведомяване на потребителите при промяна на цената на електроенергията и газа

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела С-359/11 и С-400/11, Schulz и Egbringhoff)

 

Задължение за поемане на разходите за лечение в друга държава членка при липса на лекарства и медицински материали от първа необходимост

(Решение на Съда на ЕС в дело С-268/13, Petru)

 

Задължение за посочване на крайната цена на въздухоплавателните услуги във всеки един момент при онлайн резервация

(Решение на Съда на ЕС по дело С-573/13, Air Berlin)

 

Международна компетентност при нарушаване на авторски права чрез публикации в интернет

(Решение на Съда на ЕС в дело С-441/13, Hejduk)

 

Относно понятието „човешки ембрион“ в контекста на патентоспособността на биотехнологичните изобретения

(Решение на Съда на ЕС по дело С-364/13, International Stem Cell Corporation)

 

Понятието „минимална заплата“ при командироване на работници от една държава членка в друга

(Решение на Съда на ЕС в дело С-396/13, Sähköalojen ammattiliitto)

 

Условия за получаване на статут на бежанец на лице от състава на въоръжените сили на САЩ, отказало да служи в Ирак

(Решение на Съда на ЕС в дело С-472/13, Shepherd)

 

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

Единство в многообразието: в търсене на равновесие между единството и многообразието при упражняване на компетентността на ЕС посредством принципите на субсидиарност, пропорционалност и гъвкавост

Ass. Prof. Geert De Baere

 

L’adhésion de l’Union européenne à des organisations internationales n’est-elle pas rendue superflue?

(Arrêt С-399/12, Allemagne/Conseil)

Deana Mehandjiyska

 

About the Exclusive Competence of the Union to Conclude Certain International Agreements

(Opinion of the Court of Justice (Grand Chamber) in case 1/13)

Nikolay Bandakov

 

Le droit des États membres de refuser le paiement d’assistance sociale aux citoyens économiquement inactifs d’autres États membres

(Arrêt de la Cour (grande chambre) dans l’affaire C-333/13, Dano)

Silvia Petrova

 

Professional Art Traders Can Contractually Allocate the Burden of Payment of the Resale Royalty Due to the Author

(Judgment in Case C-41/14, Christie’s France)

Rashko Stoyanov

 

Un prélude tardif: le pavillon de complaisance d’un État tiers et le champ d’application du droit de l’Union européenne

(Commentaire de l’arrêt C-83/13 Fonnship)

Momchil Milanov

 

From „Asylum Seekers“ to „Human Beings“: the Legal Status of Foreigners who Cannot be Returned on Humanitarian Grounds

(Judgments in cases С-542/13, M’Bodj и C-562/13, Abdida)

Dr. Valeria Ilareva

 

Scope of Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union

(Order of the Court of 5 February 2015 in Case C-451/14, Petrus)

Maria Georgieva