-10%

Европейски правен преглед. Том XX

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусии

 

Приложимост на правото на ЕС в чисто вътрешна ситуация. Компетентност на Съда на ЕС да тълкува правото на ЕС извън приложното му поле

Доц. д-р Александър Корнезов, съдия в Общия съд на ЕС и Радостина Стефанова-Камишева, юридически съветник в Общия съд на ЕС 

 

Данъчното законодателство след членството на Република България в ЕС. Форми на административно сътрудничество между държавите членки

Проф. д-р Ганета Минкова, Институт за държавата и правото при БАН

 

Искът за вреди от нарушение на правото на конкуренцията съгласно Закона за защита на конкуренцията и Директива 2014/104/ЕС в светлината на международното частно право на ЕС

Деян Драгиев, адвокат в Адвокатска кантора CMS София

 

 

АНАЛИЗИ

 

Конкуренция

 

Критериите за определяне на „необосновано високи цени“ в областта на конкурентното право, установени в скорошната практика на Съда на ЕС

Решение от 14 септември 2017 г., Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16

Олег Темников, адвокат в Адвокатско Дружество Волф Тайс, София

 

Делото Интел – „Игра на доказване“

Решение от 6 септември 2017 г., Intel/Комисия, C‑413/14 P

Александър Дорич, Реферандер в Съда на ЕС

 

 

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.11.2017 – 31.03.2018

 

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

ЗДДС не нарушава Директива 2006/112 като не допуска освободено по този закон лице да не може да приспада ДДС за услуги, получени от установени в други държави членки лица, които се използват за доставки в други държави членки

Решение от 15 ноември 2017 г., Ентъртеймънт България Систем, C‑507/16

 

Взаимодействието между правилата по конвенцията ТИР и разпоредбите на Mитническия кодекс на ЕС

Решение от 22 ноември 2017 г., АЕБТРИ, C‑224/16

 

Принципите за неутралитет и на ефективност на системата на ДДС не допускат държава членка да откаже приспадане на грешно начислен и платен ДДС, включително след приключило ревизионно производство

Определение от 23 ноември 2017 г., Джиосайкъл България, C‑314/17

Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения на Висшия адвокатски съвет би могла да ограничи конкуренцията в рамките на вътрешния пазар

Решение на Съда от 23 ноември 2017 г., ЧЕЗ Електро България, С-427/16 и С-428/16

 

Съгласно Регламент № 2201/2003 Съд на държава членка, сезиран с молба за развод между двама съпрузи, които са граждани на тази държава, не е компетентен да се произнесе относно правото на упражняване на родителските права, когато обичайното местопребиваване на детето им е в друга държава членка

Определение от 16 януари 2018 г., PM, C‑604/17

 

Критерии от правото на ЕС за класиране на дадена стока като газьол

Решение от 22 февруари 2018 г., Сакса, C‑185/17

 

Съдът на ЕС постанови преюдициално заключение по запитване на Софийски градски съд в рамките на производство за обезщетение за вреди от нарушение на правото на ЕС, заведено срещу Народното събрание, Върховния административен съд и Националната агенция по приходите

Решение от 28 февруари 2018 г., ZPT, C‑518/16

 

Службата по интелектуална собственост на ЕС следва да разгледа отново искането на българско дружество за обявяване на марката de за недействителна по отношение на рекламните услуги във връзка с автомобили

Решение от 28 февруари 2018 г., mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P

 

 

НАКРАТКО

 

Приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС

 

Стратегията на ЕС за Западните Балкани

[Съобщение на Комисията COM(2018)65]

 

Реформа на визовата политика на ЕС

(Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета, изменящ Визовия кодекс)

 

Законодателни промени за по-справедливо данъчно облагане на цифровия сектор

(Предложения на Комисията за директиви на Съвета)

 

Съд на ЕС

 

Съдът на ЕС може да налага периодична имуществена санкция за неизпълнение на временна мярка в производство за неизпълнение по чл. 258 ДФЕС

Определение на Съда (голям състав) от 20 ноември 2017 г., Комисия/Полша, С‑441/17R

 

Услугата на Uber за свързване на непрофесионални шофьори не се свежда до посредническа услуга в областта на информационното общество, а е по естеството си „услуга в областта на транспорта“ по смисъла на член 58, параграф 1 от ДФЕС

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15

 

Притежанието на идентични паралелни национални марки в рамките на вътрешния пазар не следва да има като резултат разпределянето на националните пазари

Испанското дружество Schweppes не може да се противопостави на вноса на тоник с марка „Schweppes“, с произход от Обединеното кралство, ако самото то е създало впечатление у потребителите, че става дума за една-единствена марка

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Schweppes, С-291/16

 

Писмените отговори, дадени по време на изпит за професионални умения представляват лични данни на кандидата, до които той има право на достъп

Решение от 20 декември 2017 г., Nowak, C‑434/16

 

Помирителен орган представлява „съд“ по смисъла на конвенцията Лугано II, когато помирителната процедура е задължителна

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Schlömp, С-467/16

 

Национална юрисдикция може да не вземе предвид издадени социално осигурителни удостоверения на командировани работници, независимо че те не са надлежно отменени от изпращащата държава, ако са издадени в условията на измама

Решение от 6 февруари 2018 г., Altun и др., C‑359/16

 

Домашно дежурство, при което пожарникар е длъжен да е постоянно на разположение и при необходимост да се отзове незабавно на повикване, следва да се отчита като работно време

Решение от 21 февруари 2018 г., Matzak, C‑518/15

 

Условието да е несемейно, за да придобие право на пенсия, приложимо за лице, което е променило пола си, е нарушение на принципа за равно третиране на мъжете и жените

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело MB, C‑451/16

 

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

Application du droit de l’Union dans des situations purement internes. Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne d’interpréter le droit de l’Union en dehors de son champ d’application

Alexander Kornzezov, Juge au Tribunal l’Union européenne et

Radostina Stefanova-Kamisheva, Conseiller juridique au sein du cabinet de M. le juge Kornezov

 

Tax Legislation in Bulgaria after the Accession to the European Union. Forms of Administrative Cooperation between Member States

Prof. Ganeta Minkova, PhD, Sofia University „St. Kl. Ohridski“

 

Actions for Damages under Bulgarian Law for Protection of Competition and Directive 2014/104/EU in the light of the European Union Private International Law

Deyan Dragiev, attorney-at-law at CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (in CMS Sofia)

 

Standard of Proof of „Excessive Pricing“ under European Union Competition Law – Additional Guidelines Stemming from the Recent Case-law of the Court of Justice of the European Union

Judgment of 14 September 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16

Oleg Temnikov, Senior associate, Wolf Theiss Law Firm, Sofia, Bulgaria

 

The Intel Case – A Game of Proof

Judgment of 6 September 2017, Intel v Commission, C‑413/14 P

Alexander Dorich, Référendaire at the Court of Justice of the European Union