-10%

Европейски правен преглед. Том XXIV

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

  

ДИСКУСИИ

 

Хартата на основните права на Европейския съюз в практиката на българските съдилища

Доц. д-р Александър Корнезов, съдия в Общия съд на ЕС

 

A New Milestone in the Enforcement of EU Competition Law through the Directive (EU) 2009/1 (the ECN+ Directive)

Giulia Rizzo and Mariya Serafimova, doctoral candidates at the European University Viadrina, Frankfurt (Oder)

 

Трансграничното действие на мерките за преструктуриране в Европейския съюз и възможностите за защита от него

Рашко Стоянов, докторант в Института за държавата и правото при БАН

 

 

АНАЛИЗИ

 

Понятието за действителен притежател на дохода в актуалната практика на Съда на Европейския съюз

Решения от 26 февруари 2019 година по съединени дела C‑115/16, С-118/16, С-119/16 и C‑229/16, ECLI:EU:C:2019:134 и по съединени дела C‑116/16 и C‑117/16, ECLI:EU:C:2019:135

адв. Тодор Тодоров, съдружник в Адвокатско дружество Камбуров и съдружници

 

La Charte des droits fondamentaux et effectivité de la protection des intérêts financiers de l’Union : la Cour joue la carte du principe de légalité pénale

Arrêt du 17 janvier 2019, Dzivev e.a., C‑310/16, EU:C:2019:30

Maria Fartunova-Michel, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine

 

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

Висящи производства

 

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.05.2019 – 30.09.2019

 

Решените дела

 

Спорът за парично задължение, произтичащо от решение на общото събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост, е спор свързан с договорни отношения за предоставянето на услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 1215/2012 и Регламент (ЕО) № 593/2008

Решение от 8 май 2019 г., Кер, C‑25/18, EU:C:2019:37

 

Директива 2006/112/ЕО допуска корекция на платен ДДС вследствие на развалянето на договор за финансов лизинг, независимо от влязъл в сила ревизионен акт, определящ ДДС върху цената за целия период на лизинга

Решение от 3 юли 2019 г., УниКредит Лизинг, C‑242/18, EU:C:2019:558

 

Съдът на ЕС прие решение по въпроса дали вписването в споразумение, сключено само с един от участници в разследвана организирана престъпна група, на имената и на останалите предполагаеми участници, нарушава презумпцията за невиновност

Решение от 5 септември 2019 г., AH и др. (Презумпция за невиновност), C‑377/18, EU:C:2019:670

 

Директиви 2012/13/ЕС, 2013/48/ЕС и (ЕС)2016/343 относно правото на информация, достъп до адвокат и презумпцията за невиновност са приложими към производството за настаняване в психиатрично заведение по НПК, но не и в рамките на процедурите по Закона за здравето

Решение от 19 септември 2019 г., Районна прокуратура Лом, C‑467/18, EU:C:2019:765

 

Критерии за разграничение между дейностите по пренос и по разпределение на електрическа енергия в правото на ЕС

Заключение на генералния адвокат Pitruzzella по дело Електроразпределение юг, C‑31/18, EU:C:2019:421

 

Според Генералния адвокат Szpunar издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не е достатъчно основание само по себе си за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент 655/2014

Заключение на генералния адвокат Szpunar по дело K.H.K. (Запор на банкови сметки), C‑555/18, EU:C:2019:652

 

 

НАКРАТКО

 

Европейска комисия

 

Предложението на Европейската Комисия за  „Еразъм“ : бъдещата Европейска програма за образование и обучение, младеж и спорт

Елка Колева, Европейската комисия, Координатор по програмата Еразмус +

 

Съд на ЕС

 

Въздушният превозвач не е длъжен да компенсира пътниците за закъснение вследствие на повреда на самолетна гума от винт на пистата, ако е използвал всички средства, с които е разполагал, за да не допусне това събитие да доведе до голямо закъснение на съответния полет

Решение от 4 април 2019 г., Germanwings, C‑501/17, EU:C:2019:288

 

Прокуратура не може да издава европейски заповеди за арест, ако нейната независимост от изпълнителната власт не е гарантирана

Решение от 27 май 2019, OG и PI (Прокуратура в Lübeck и в Zwickau), C-508/18 и C-82/19 PPU, EU:C:2019:456

 

Услугата на Skype за свързване със стационарни и мобилни телефонни номера е „електронна съобщителна услуга“ съгласно правото на ЕС

Решение от 5 юни 2019 г., Skype Communications, C‑142/18, EU:C:2019:460

 

Общият съд отмени решението на Европейската комисия по делото Micula, с което изплащането от Румъния на присъдено от арбитражен съд обезщетение по инвестиционен договор бе квалифицирано като държавна помощ

Решение на Общия съд (втори разширен състав), 18 юни 2019 година, по дела T‑624/15, T‑694/15 и T‑704/15, ECLI:EU:T:2019:423

 

Федерална република Германия е нарушила правото на ЕС като е предвидила данъчни облекчения за германските моторни превозни средства в размер на съответната им такса за ползване на пътната инфраструктура в страната

Решение от 18 юни 2019 година, Austria v Germany, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504

 

Използването дори на съвсем кратка извадка от музикално произведение може да представлява нарушение на правата на продуцента на звукозаписа

Решение на Съда (голям състав) от 29 юли 2019 година, дело C‑476/17, ECLI:EU:C:2019:624

 

Дизайнът на дрехи като обект на закрила като „промишлен дизайн“ и/или като „произведение“ съгласно правото на ЕС

Решение от 12 септември 2019 г., Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721

 

„Правото да бъдеш забравен“ обвързва Гугъл само по отношение на резултатите при търсене от територията на Европейския съюз

Решение на Съда (голям състав) от 24 септември 2019 година, дело C‑507/17, ECLI:EU:C:2019:772

 

Правото на ЕС за защита на личните данни не допуска съгласието за инсталирането на „бисквитки“ при посещение на интернет страница да се дава посредством предварително отметнато поле

Решение от 1 октомври 2019 г., Planet49, C‑673/17, EU:C:2019:801

 

Европейски съд по правата на човека

 

Европейският съд по правата на човека публикува първото си консултативно становище

 

Латвия е нарушила чл. 6 от ЕКПЧ като Върховният й административен съд е отказал да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС

Решение на ЕСПЧ от 16 април 2019 по дело Baltic Master Ltd. V Lithiania (жалба № 55092/16)

 

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

Application of the EU Charter of Fundamental Rights by Bulgarian Courts

Ass. Prof. Dr.  Alexander Kornezov, Judge at the General Court of the European Union

 

Нов етап в прилагането на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията чрез Директива ECN+

Джулия Рицо и Мария Серафимова, докторанти в Европейския университет Виадрина, Франкфурт (Одер)

 

The Cross-Border Effect of the Resolution Measures in the European Union under Directive 2014/59/EU and their Judicial Review

Rashko Stoyanov, PhD student at the Institute for Legal Studies at Bulgarian Academy of Sciences

 

The Concept of Beneficial Ownership in the Current Case-law of the Court of Justice of the European Union

Judgments of the Court of Justice of the EU, 26 February 2019, in Joined Cases C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 and C‑299/16, ECLI:EU:C:2019:134 and C‑116/16 and C‑117/16, ECLI:EU:C:2019:135

Todor Todorov, partner at Kambourov & Partners Attorneys at Law

 

Хартата на основните права и ефективността на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз : Съдът на Европейския съюз се позовава на принципа за наказателна законосъобразност

Решение от 17 януари 2019 г., Дзивев и др., C‑310/16, EU:C:2019:30

Мария Фъртунова-Мишел, доцент по Европейско право, в Университета в Нанси, Франция

 

The Proposal of the European Commission for Erasmus: The Future European Programme for Education and Training, Youth and Sport

Elka Koleva, European Commission, Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture, Erasmus+ Coordination Unit