-10%

Европейски правен преглед. Том XVIII

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусии

 

Българското председателство на Съвета на ЕС: Предизвикателства и възможности

Проф. д-р Жасмин Попова

 

Десет години преюдициални запитвания – критичен преглед и равносметка

Доц. д-р Александър Корнезов, съдия в Общия съд на Европейския съюз

 

Възникване и развитие на смесените договори и тяхната правна уредба в правото на Европейския съюз

Доц. д-р Тодор Коларов

 

Презграничният запор върху банкови сметки в системата на МЧП на ЕС и българския граждански процес

Деян Драгиев, адвокат в адвокатска кантора CMS, София

 

 

Анализи

 

Тълкувателно дело № 3/16 на НК на ВКС – последици и възможности

Иво Хинов, съдия в Специализирания наказателен съд

 

Избор на приложимо право в договорите за търговски представители – особени повелителни норми

(Решение на Съда от 17 октомври 2013 г. по дело C‑184/12, Unamar)

Олег Темников, адвокат в адвокатско дружество Волф Тайс, София

 

Съдът на Европейския съюз внася яснота относно правната природа на хипервръзките

(Решение на Съда на ЕС от 8 септември 2016г. по дело С-160/15, GS Media)

Радостина Стефанова-Камишева, юридически съветник в Общия съд на ЕС 

 

Le transport „ longue durée“ de bovins vivants : les incohérences de la règlementation européenne régulièrement pointées du doigt par la Cour de justice de l’Union européenne

(Arrêts du 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export, C‑424/13 et du 28 juillet 2016, Masterrind, C‑469/14)

Sophie Duthoit, VIER PFOTEN/ FOUR PAWS

 

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 28.02.2017 – 31.05.2017

 

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

Съдът на ЕС установи неизпълнение на Република България на задълженията й относно качеството на атмосферния въздух

(Решение от 5 април 2017 г. по дело C‑488/15, Комисия/България)

 

Различното третиране на основание трудово или служебно правоотношение е допустимо при определени условия

(Решение на Съда на ЕС от 9 март 2017 г. по дело С-406/15, Милкова)

 

Вносът на мрежести тъкани от стъклени влакна, изпратени през Тайланд, се обмитява съгласно ставките по Регламент за изпълнение № 791/2011, когато стоките действително са с произход от Китайската народна република, независимо че е осъществен преди започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки по този регламент

(Определение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело C‑222/16, МИП-ТС)

 

Свободата за преценка на митническите органи относно „достатъчността на доказателствата“ по смисъла на Регламент № 2454/93

(Определение на Съда от 2 март 2017 г. по дело C‑83/16, Хета Асет Резолюшън България)

 

Решение на Общия съд относно фигуративната марка „Easy Credit“

[Решение на Общия съд от 20 юли 2016 г. по дело T‑745/14, TeamBank / EUIPO – Easy Asset Management (e@sy Credit)]

 

Приложение на Европейското наказателно право в българския наказателен процес по отношение на преклузивните срокове по чл. 368 и 369 от НПК, правото на информация на обвиняемия, достъпа до материалите по делото и правото на достъп до адвокат

(Заключение на генералния адвокат Y. BOT от 4 април 2017 година по дело C‑612/15, Колев)

 

Вземане предвид на присъди, постановени в друга държава членка, в хода на новообразувано наказателно производство в България, според Рамково решение 2008/675/ПВР и българския Наказателен кодекс

(Заключение на генералния адвокат Y. BOT от 17 май 2017 година по дело C‑171/16, Бешков)

 

Правото за приспадане на ДДС е налице само при наличие на пряка и непосредствена връзка между съответната доставка и последващите облагаеми сделки на данъчнозадълженото лице

(Заключение на генералния адвокат Kokott от 6 април 2017 по дело C‑132/16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments)

 

 

Накратко

 

Съд на ЕС

 

Определяне на вида и размера на обезщетението при нарушение на авторски права по Директива 2004/48/ЕО

(Решение на Съда от 25 януари 2017 г. по дело C-367/15, Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“)

 

Съответствие с правото на ЕС на сравнителна реклама на цени взети от различни по мащаби дистрибуторски магазини

(Решение на Съда от 8 февруари 2017 г. по дело C-562/15, Carrefour Hypermarchés)

 

Преференциалните ставки по Директивата за ДДС за доставката на електронни книги на физически носители и изключването на този режим за книги, доставени по електронен път, не противоречи на член 20 от Хартата на основните права

(Решение на Съда от 7 март 2017 г. по дело С-390/15, RPO)

 

Държавите членки не са длъжни по силата на правото на Съюза да издадат хуманитарна виза на лица, които искат да отидат на територията им с намерение да подадат там молба за убежище

[Решение на Съда (голям състав) от 7 март 2017 г. по дело C‑638/16 PPU, X и X]

 

Национална уредба, която изисква удостоверяването на подписи върху документи, необходими за целите на имотни сделки да се извършва от нотариус или съд, но не от адвокати, не противоречи на Право на Европейския съюз

(Решение на Съда от 9 март 2017 г. по дело С-342/15, Piringer)

 

Дискриминация ли е забраната за носене на ислямска забрадка на работното място?

[Решения на Съда от 14 март 2017 г. по дело C‑157/15, G4S Secure Solutions и по дело C‑188/15, Bougnaoui et Association de défense des droits de l’homme (ADDH)]

 

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

 

The Bulgarian Presidency of the Council of the EU : Challenges and Opportunities

Prof. Dr. Jasmine Popova

 

Ten Years of Preliminary References From Bulgaria – A Critical Appraisal

Ass. Prof. Dr. Alexander Kornezov, Judge at the General Court of the European Union

 

Genesis and Evolution of the Mixed Agreements in European Union Law

Ass. Prof. Dr. Todor Kolarov

 

Cross-border Bank Account Preservation in the System of EU Private International Law and the Bulgarian Civil Procedure

(Analysis of Regulation (EU) No 655/2014)

Deyan Dragiev, attorney at law at CMS law firm, Sofia

 

Interpretative Ruling 3/16 of the Bulgarian Supreme Court of Cassation – Consequences and Possibilities

Ivo Hinov, Judge at the Bulgarian Specialised Criminal Court

 

Choice of Law Clauses in Commercial Agency Agreements – Overriding Mandatory Rules

(Judgment of 17 October 2013, Unamar, C‑184/12)

Oleg Temnikov, attorney at law, Senior associate at Wolf Theiss Law Firm, Sofia

 

La Cour de Justice clarifie la nature légale des hyperliens

(Arrêt du 8 septembre 2016, GS Media, C‑160/15)

Radostina Stefanova-Kamisheva, conseiller juridique au sein du cabinet de M. le juge Kornezov au Tribunal de l’Union européenne

 

Транспортиране на eдър рогат добитък при пътувания с голяма продължителност: несъответствията в европейското законодателство, нееднократно констатирани от Съда на ЕС

(Решения на Съда от 23 април 2015 по дело C‑424/13, Zuchtvieh-Export и от 28 юли 2016 по дело C‑469/14, Masterrindр)

Софи Дютоа, VIER PFOTEN/ FOUR PAWS