-10%

Европейски правен преглед. Том XXIII

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ДИСКУСИИ

 

Юрисдикцията на Съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС

Проф. д-р Жасмин Попова, Институт за правни науки към БАН

 

Обжалваемите актове на Европейската комисия в областта на Европейското антитръстово право

Доц. д-р Александър Корнезов, съдия в Общия съд на ЕС

 

Международните инвестиционни спорове след решението на Съда на Европейския съюз по делото Achmea

Деян Драгиев, адвокат в международна адвокатска кантора „Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП – клон България“

  

АНАЛИЗИ

 

Компетентност на национална юрисдикция по иск за попълване на масата на несъстоятелността в рамките на производство по несъстоятелност в друга държава членка

Решение на Съда от 14 ноември 2018 г. по дело С-296/17 — Виймер унд Трахте ГмбХ – реши ли правилно Съдът на ЕС?

адв. Ангел Ганев, адв. Симеон Симеонов и адв. Валентин Божилов, Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“

 

Решението Servier: нова страница на съдебната практика в сферата на антиконкурентните споразумения, ограничаващи търговията с генерични лекарства

Решение от 12 декември 2018 г., Servier и др./Комисия, T-691/14, EU:T:2018:922

Димитър Манолчев, LL.M. (Брюж, Лондон), LL.B. (Страсбург, Бирмингам)

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

Висящи производства

 

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.11.2019 – 30.04.2019

 

Решените дела

Правото на ЕС допуска в рамките на наказателно производство за измами с ДДС да се изключат от доказателствения материал събраните чрез специални разузнавателни средства доказателства, за които не е издадено надлежно разрешение от компетентен съдебен орган

Решение от 17 януари 2019 г., Дзивев и др., C‑310/16

 

Санкция за недеклариран внос/износ на пари в брой в ЕС, която предвижда едновременното отнемане на парите и налагането на наказание лишаване от свобода до пет години или глоба в размер на една пета от недекларираната парична сума в брой, не съответства на правото на ЕС

Определение от 30 януари 2019 г., Софийска градска прокуратура и Апелативна прокуратура, C‑335/18 и C‑336/18

 

Член 267 ДФЕС и член 47 от Хартата не допускат ограничения на правото на национална юрисдикция да отправи преюдициално запитване до Съда или да изчака неговия отговор при произнасяне по законността на решение за задържане под стража

Определение от 12 февруари 2019 г., RH, C-8/19 PPU

 

Директива 2014/41 задължава да се предвидят в националното право мерки за защита срещу незаконосъобразни процесуално-следствени действия по събиране на доказателства в рамките на съдебното производство

Заключение на генералния адвокат Bot от 11 април 2019 по дело Гаванозов, C‑324/17

 

Определяне на компетентния съд по Регламент № 1215/2012 да разгледа иск от етажна собственост за плащане на вноски за поддръжка на сграда срещу ответник с местоживеене в друга държава членка

Заключение на генералния адвокат J. Kokott от 31 януари 2019 година по дело Кер, C‑25/18

 

Задължението по българското право етажните собственици да плащат сметки за парно независимо, че не го използват в апартамента си, не противоречи на правото на ЕС

Заключение на Генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 30 април 2019 година по съединени дела C‑708/17 и C‑725/17, „ЕВН България Топлофикация“  ЕАД с/у Димитрова и „Топлофикация София“ ЕАД с/у Димитров, ECLI:EU:C:2019:333

 

НАКРАТКО

Годишен преглед

Най-важните решения на Съда на ЕС за 2018 година

 –      Трудово право

решение от 6 ноември 2018 г., Kreuziger, C‑619/16

решение от 6 ноември 2018 г., Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16

решение от 4 октомври 2018 г., Dicu, C‑12/17

решение от 13 декември 2018 г., Hein, C‑385/17

решение от 6 ноември 2018 г., Bauer и Willmeroth, C‑569/16 и C‑570/16

решение от 21 февруари 2018 г., Matzak, C‑518/15

–      Защита на потребителите

решение от 13 септември 2018 г., Wind Tre и Vodafone Italia, C‑54/17 и C‑55/17

решение от 31 май 2018 г., Wegener, C‑537/17

решение от 12 септември 2018 г., Harms, C‑601/17

решение от 8 ноември 2018 г., Dyson/Комисия, T‑544/13 RENV

–      Защита на здравето и околната среда

решение от 22 февруари 2018 г., Комисия/Гърция, C‑328/16

решение от 13 декември 2018 г., Ville de Paris и Ville de Bruxelles/Комисия, T‑339/16 и T‑352/16

решение от 17 май 2018 г., Bayer CropScience и др./Комисия, T‑429/13 и T‑451/13

решение от 14 март 2018 г., TestBioTech/Комисия, T‑33/16

–      Защита на личните данни

решение от 5 юни 2018 г., Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C‑210/16

решение от 10 юли 2018 г., Tietosuojavaltuutettu, C‑25/17

–      Семеен живот

решение от 12 юли 2018 г., Banger, C‑89/17

решение от 5 юни 2018 г., Coman и др., C‑673/16

–      Интелектуална собственост

решение от 13 ноември 2018 г., Levola Hengelo, C-310/17

–      Върховенство на закона

определение от 17 декември 2018 г., Комисия/Полша, C‑619/18 R

решение от 4 октомври 2018 г., Комисия/Франция (Précompte mobilier), C‑416/17

–      Конкуренция и държавни помощи

решение от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия и Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Ferracci, C‑622/16 P—C‑624/16 P

решение от 12 декември 2018 г., Biogaran/Комисия, T‑677/14

–      Институционално право

решение от 19 юни 2018 г., Le Pen/Парламент, T‑86/17

решение от 23 април 2018 г., One of Us и др./Комисия, T‑561/14

–      Български дела

решение от 31 май 2018 г., Вълчева,C‑335/17

решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15

решение от 4 октомври 2018 г., Кантарев, C‑571/16

–      Брекзит

решение от 10 декември 2018 г., Wightman и др., C‑621/18

решение от 19 септември 2018 г., RO, C‑327/18 PPU

 

Съд на ЕС

Нови правила за допускане на жалби срещу актове на Общия съд по дела, преминали двоен контрол

Съдът отмени присъдено от Общия съд обезщетение за вреди за разходите за поддържане на банкова гаранция от предприятие в рамките на прекомерна продължителност на производството по обжалване на решение на Комисията пред Общия съд

Решение от 13 декември 2018 г., Съюз на Европейския съюз / Gascogne Sack Deutschland и Gascogne, C-138/17 P и C-146/17 P

Правото на ЕС не задължава да се възобнови наказателното производство вследствие на установено нарушение на Хартата на основните права, независимо че такава възможност е предвидена в националното право при нарушение на правата, гарантирани с ЕКПЧ

Решение от 24 октомври 2018 г., XC и др., C‑234/17

Обявяването за нищожни по силата на национален закон с обратно действие на всички договори за кредит, сключени с чуждестранни кредитори без разрешение за предоставяне на кредитни услуги, противоречи на правото на ЕС

Решение от 14 февруари 2019 г., Milivojević, C‑630/17

Условия за прилагане на изключението по Директива 2014/24/ЕС, позволяващо да се възложи обществена поръчка с предмет услуги за превоз на пациенти с линейка без обявяване на процедура

Решение от 21 март 2019 г., Falck Rettungsdienste и Falck, C‑465/17

Механизмът за уреждане на спорове между инвеститори и държави, предвиден от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада (CETA), е съвместим с правото на Съюза

Становище 1/17 от 30 април 2019 г.

 

Законодателство

Нови правила за имуществени режими за международните двойки в 18 държави членки

Либерализация на режима на движение на официални документи в ЕС

Търговското споразумение между ЕС и Япония влезе в сила

 

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: предварително споразумение относно бъдещия Европейски фонд за отбрана

Предварително споразумение относно програмата InvestEU

 

Решения на национални съдилища на държави членки, след отправено преюдициално запитване

Решения на национални съдилища на държави членки в изпълнение на постановени преюдициални заключения

–      Германия – Федерален съд [Решение по дело Peugeot Deutschland, C-132/17]

–      Обединено кралство – Върховен съд, Chancery Division [Решение по дело Teva, UK e.a., C-121/17]

–      България – Специализиран наказателен съд [Решение по дело Milev, C-310/18]

–      Полша – Върховен административен съд [Решение по дело Gmina Ryjewo, решение C-140/17

–      Италия – Касационен съд [Решение по делото Garlsson Real Estate e.a., C-537/16]

–      Финландия – Върховен административен съд [Решение, A., C-679/16]

–      Португалия – Върховен съд [Решение по дело Juliana, C-80/17]

–      Испания – Върховен съд [Решение по дело Banco Santander, C-96/16 и C-94/17]

–      Ирландия – Апелативен съд [Решение C.E. и N.E., C-325/18 PPU и C-375/18 PPU]

–      Италия – Касационен съд [Решение по дело Di Puma, C-596/16 и 597/16]

–      Нидерландия – Държавен съвет [Решение К. и B., C-380/17]

–      Словакия – Върховен съд [Решение Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15]

–      Италия – Съд в Бергамо [Решение по дело Menci, C-524/15]

–      Финландия – Върховен съд [Решение по дело Visnapuu, C-198/14]

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

La compétence de la Cour de justice dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union

Jasmine Popova, Professeur en Droit de l’UE à l’Institut de l’Etat et du droit de l’Académie Bulgare des sciences

 

Commission’s Reviewable Acts in European Union Competition Law

Alexander Kornezov, Judge at the General Court of the European Union

 

International Investment Disputes after the Achmea Judgment of the Court of Justice of the European Union

Deyan Alexandrov Draguiev, Attorney-at-law at international law firm CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP

 

Jurisdiction of the Courts of the Member States to Hear Cases Which Derive Directly From Insolvency Proceedings in another Member State

Angel Ganev, Simeon Simeonov and Valentin Bojilov, DGKV Attorneys and Counsellors

 

The Servier Case Before the General Court: A New Chapter of the Litigation Saga on Anticompetitive Agreements Impeding the Generic Drug Trade

Judgment of 12 December 2018, Servier and Others v Commission, T‑691/14, EU:T:2018:922

Dimitar Manolchev – Legal counsel (LL.M. (Bruges, London), LL.B. (Strasbourg, Birmingham)