-10%

Европейски правен преглед. Том XVI

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ДИСКУСИИ

 

The Action for Damages against the European Union: Recent Developments, Ongoing Challenges, Future Possibilities

Dr. Kathleen Gutman, Guest Professor and Senior Affiliated Researcher, Institute for European Law, University of Leuven

 

В очакване на нова законодателна инициатива на Европейската комисия за признаване на съдебни актове за обезпечаване и конфискация

доц. д-р Тодор Коларов

 

Ново поколение свободна търговия между ЕС и САЩ – Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и регулаторните бариери пред търговията

Светлана Чобанова, правен експерт в Световната търговска организация

 

АНАЛИЗИ

 

Конкуренция

Икономическия анализ на „Целевите отстъпки“ като злоупотреба с господстващо положение според практиката по Tomra и Intel

Александър Колячев, икономист в Комисията за защита на конкуренцията

 

Конкуренция

Доктрината за съществените съоръжения

(Практиката на Европейската комисия, Съда на Европейския съюз и българската Комисия за защита на конкуренцията)

Елеонора Матеина, адвокат

 

Конкуренция

Решението на Европейската комисия в производството срещу Българския енергиен холдинг за злоупотреба с господстващо положение при търговия на едро с електрическа енергия

(Решение на ЕК по антитръстово производство № AT.39767, „БЕХ Електричество“)

Александър Галендинов, магистър по европейско право и конкурентно право на ЕС

 

БЪЛГАРСКИ ДЕЛА ПРЕД СЪДА НА ЕС

 

Преюдициални запитвания

 

Правото на ЕС не допуска национална норма, която задължава запитващия съд да си направи отвод след отправяне на преюдициално запитване до СЕС

(Решение на Съда на ЕС от 5 юли 2016 година по дело C‑614/14, Огнянов)

 

Погледът на СЕС за взаимодействието между новата Директива 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и разпоредбите от НПК, забраняващи на националния съд при проверка на мярката задържане под стража да се произнася относно наличието на обосновано предположение за извършено престъпление от подсъдимия

(Решение на Съда на ЕС от 27 октомври 2016 г. по дело С-439/16 PPU, Милев и Заключение на Генералния адвокат Бобек от 11 октомври 2016 г.)

 

Правото на ЕС не допуска отказ да се освободят от акциз енергийни продукти, продадени от складодържател на междинен купувач и препродадени на краен потребител, който подлежи на освобождаване и които се доставят директно от данъчния склад на складодържателя

(Решение на Съда на ЕС от 2 юни 2016 година по дело C‑355/14, „Полихим-СС“ срещу Началник на Митница – Свищов)

 

Процедурите, предвидени от директивите на ЕС за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки, не се прилагат по отношение на обществените поръчки, чиято стойност не достига установения от тях праг, освен при наличие на друг сигурен трансграничен интерес 

(Определение на Съда на ЕС от 7 юли 2016 година по дело C‑129/15, X. M. Срещу Агенция за държавна финансова инспекция

 

Преки производства

Службата на ЕС за интелектуална собственост следва да се информира служебно относно националното законодателство, когато разглежда възражение, основано на използването на по-ранен знак, който получава закрила съгласно това законодателство

(Решение на Общия съд от 29 юни 2016 г. по дело T‑567/14, „Груп“ ООД срещу Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), относно фигуративната марка GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

 

Общият съд отмени ограничителни мерки за сирийски бизнесмен поради липса на достатъчно солидна фактическа обосновка за приемане на решенията за налагането им от Съвета

(Решение на Общия съд от 2 юни 2016 г. по дело T‑723/14, НХ срещу Съвет на Европейския съюз)

 

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.05.2016 – 31.10.2016

 

НАКРАТКО

 

Европейска комисия

Нова директива за предоставяне на правна помощ за заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство и в рамките на производството по европейска заповед за арест

 

Доклад на председателя на Европейската комисия Юнкер за състоянието на Съюза

 

Междинен преглед на многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г., очертаваща приоритетите на ЕС

 

Съд на ЕС

СЕС потвърди наложената от ЕК санкция от 357 млн. евро на участници в картел на пазара на стъкла за автомобили.

(Решение на Съда от 7 септември 2016 г. по дело Pilkington Group Ltd и др.,  C-101/15 P)

 

Сигурността на доставките  и териториалното сближаване са цели от общ интерес, които може да оправдаят държавната намеса при определянето на цените за доставка на природен газ

(Решение на Съда от 7 септември 2016 г. по дело ANODE, C-121/15)

 

Поставянето на уебсайт на хипервръзка към авторски произведения на друг уебсайт без разрешение, не е „публично разгласяване“, когато е без цел печалба и без знанието, че произведенията са публикувани незаконно

(Решение на Съда от 8 септември 2016 г. по дело GS Media BV, С-160/15)

 

Операторите на търговски площи отговарят за преустановяване на извършваните от търговците нарушения на права върху марки, по същия начин както операторите на електронни пазари

(Решение на Съда от 7 юли 2016 г. по дело Tommy Hilfiger Licensing LLC и др., C-494/15)

 

Правото на ЕС не допуска нито автоматичен отказ на разрешение за пребиваване, нито експулсиране от територията на ЕС на гражданин на чужда държава, упражняващ сам родителските права по отношение непълнолетен гражданин на ЕС, само с мотива, че е осъждан

(Решение на Съда от 13 септември 2016 г. по дело Rendón Marín, С-165/14)

 

Решението на Съвета за сключване на споразумение за асоцииране с Мароко следва да се отмени, доколкото се прилага за Западна Сахара

(Заключение на Генералния адвокат Wathelet от 13 септември 2016 г. по дело C-104/16 P,  Съвет срещу Фронт Полисарио)

 

Санкцията на Intel в размер на 1.06 милиарда евро за злоупотреба с господстващо положение, наложена от ЕК и потвърдена от Общия съд, следва да бъде отменена

(Заключение на Генералния адвокат Wahl по дело C-413/14 P, Intel Corporation Inc./ Комисия)

 

РЕЗЮМЕ/Summa ries / Résum és /
Zusamm enfassu ngen

 

Искът за вреди в правото на ЕС: развитие, текущи предизвикателства и бъдещи възможности

Д-р Катлин Гутман, Гост-лектор и Старши асоцииран изследовател в Института за Европейско право при Университета в Льовен.

 

Awaiting the new legislative initiative of the European Commission on mutual recognition of judicial acts on freezing, seizing and confiscation

Ass. Prof. Dr. Todor Kolarov

 

New Generation of Free Trade between the United States and The European Union – the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and the Regulatory Barriers to Trade

Svetlana Chobanova, Dispute Settlement Lawyer at the WTO Appellate Body Secretariat

 

Exclusionary rebates as form of abuse with dominance in the light of the European Commission cases Tomra and Intel.

Alexander Kolyachev, economist at the Bulgarian Commission for Protection of Competition.

 

The essential facility doctrine

(Case law of the European Commission, the European Court of Justice and the Bulgarian Commission for Protection of Competition)

Eleonora Mateina, attorney-at-law

 

European Commission’s decision in the proceedings against Bulgarian Energy Holding for abuse of dominant position on the wholesale electricity market

(EU Commission’s antitrust decision in case No. AT.39767, „BEH Electricity“)

Alexander Galendinov, Master in European law and EU Competition law