-10%

Европейски правен преглед. Том XIX

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусии

 

The Role of the European Court of Justice in European integration:
Continuity and Change

Prof. Dr. Koen Lenaerts, President of the Court of Justice of the European Union

 

Трансатлантическо сътрудничество в борбата с тероризма и тежката престъпност – обмен на PNR данни и защита на основните права

Д-р Христо Христев, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Задължението за сътрудничество и ефекта му върху компетентността при смесените договори на ЕС

Доц. д-р Тодор Коларов, преподавател в Нов български университет и Американския университет в България

 

 

Анализи

 

Наказателно право

Практически въпроси по приложението на принципа ne bis in idem. Преглед на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика съобразно ТР № 3/2015г. на ОСНК на ВКС

Елена Зиновиева и Иван Стефанов, прокурори в Софийска районна прокуратура

 

Институционално право

Европейската идея за реформа на системата за разрешаване на инвестиционни спорове в светлината на становището на Генералния адвокат M. Wathelet по дело c-284/16 Slowakische Republik v Achmea BV

Екатерина Димитрушева, юрисконсулт в адвокатско дружество „Тодоров и партньори“, LL.M. (Брюж) и Ивайло Димитров, докторант в УНСС, LL.M. (George Washington University)

 

Конкурентно право

Антиконкурентни споразумения, ограничаващи търговията с генерични лекарства

Димитър Манолчев, LL.M. (Брюж, Лондон), LL.B. (Страсбург, Бирмингам), адвокат в White & Case LLP (Париж)

 

Пакетните продажби в практиката на Съда на Европейския съюз и Комисията за защита на конкуренцията

Елеонора Матеина, адвокат в адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“

 

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.06.2017 – 31.10.2017

  

Българските дела пред Съда на ЕC

 

Спор относно делба на движима вещ, придобита по време на брака не попада в приложното поле на регламент №1215/2012

Определение от 14 юни 2017 г., Илиев, C‑67/17

 

Съществува право за приспадане на ДДС за получена доставка на услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги

Решение от 14 септември 2017 г., Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C‑132/16

 

Присъда, постановена в друга държава членка, следва да се вземе предвид в хода на производството за определяне на общо наказание

Решение от 21 септември 2017 г., Бeшков, C‑171/16

 

Допустимо е ограничаването на броя на лицензиантите за пренос на електрическа енергия на територията на страната

Решение от 26 октомври 2017 г., Българска енергийна борса, C‑347/16

 

Задължението за дерегистрация по закона за ДДС на дружество в процес на принудителна ликвидация, продължаващо да извърша дейност, противоречи на Директива 2006/112

Решение от 9 ноември 2017 г., Уинд Иновейшън 1, C‑552/16

 

Взаимодействието между правилата по Конвенцията ТИР и разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело Aebtri, C‑224/16

 

Накратко

 

Съвет на ЕС

 

Двадесет държави членки постигнаха съгласие за създаване на Европейската прокуратура, очаква се съгласието на Европейския парламент

 

Европейски фонд за отбрана: 5,5 милиарда евро годишно за стимулиране на европейските отбранителни способности

 

Съд на ЕС

 

Споразумението между Канада и ЕС относно предаването и обработката на данни на пътниците – несъвместимо с правото на Съюза

Становище 1/15 на Съда (голям състав) от 26 юли 2017г. с предмет искане на становище на основание член 218, параграф 11 ДФЕС, подадено на 30 януари 2015 г. от Европейския парламент

 

Отказът да се предостави социалноосигурително обезщетение по смисъла на Директива 2011/98 на гражданин на трета държава, притежаващ разрешение за дългосрочно пребиваване, противоречи на принципа на равното третиране

Решение на Съда на ЕС от 21 юни 2017 г. по дело С-449/16, Martinez Silva

 

Отстъпките за лоялност не са нарушение per se на правилата за защита на конкуренцията

Решение на Съда на ЕС от 6 септември 2017 г. по дело С-413/14 P, Intel/Комисия

 

Съдът потвърди съответствието с правото на ЕС на механизма за задължително преместване на бежанци от Италия и Гърция в други държави членки

Решение от 6 септември 2017 г., Словакия и Унгария/Съвет, C‑643/15 и C‑647/15,

 

Обезщетението за пътници в случай на отмяна или голямо закъснение на полет се изчислява в зависимост от прякото разстояние между летището на отпътуване и това на пристигане

Решение на Съда от 7 септември 2017 г., Bossen и др., C‑559/16

 

Частноправен субект може да се позове на директива в рамките на спор с частноправна организация по отношение на дейностите, които последната изпълнява в качеството й на „еманация на държавата“

Решение от 10 октомври 2017 г., Farrell, C‑413/15

 

Задължение за ликвидация на търговско дружество при преместване на седалището му в друга държава членка противоречи на правото на ЕС

Решение от 25 октомври 2017 г., Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16

 

Не е налице оригиналност на промишления дизайн, ако въпреки съществуващите разлики с друг регистриран дизайн, не се създава различно цялостно впечатление у информирания потребител

Решение на Общия съд от 18 юли 2017 г., Chanel/EUIPO – Jing Zhou (Ornement), Т-57/16

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

Ролята на Съда на Европейския съюз в процеса на европейската интеграция: последователност и промяна

Prof. Dr. Koen Lenaerts, Председател на Съда на Европейския съюз

 

Transatlantic Cooperation in Counteraction and Investigation of Terrorism and other Serious Crimes – the Exchange of PNR Data and the Protection of Fundamental Rights

Assist. Prof. Dr. Hristo Hristev

 

The Duty to Cooperate and Its Effects on Competence in EU Mixed Agreements

Ass. Prof. Dr. Todor Kolarov

 

Practical Questions on the Application of the ne bis in idem P Examination of the case-law of the Court of Justice of the European Union and Bulgarian case law according to Interpretative Judgment No. 3/ 2015 of the Bulgarian Supreme Court of Cassation

Elena Zinovieva and Ivan Stefanov, Prosecutors at the Sofia Prosecutors Office

 

The European Idea for a Reform of the Investor-State Dispute Settlement System in The Light of Opinion of Advocate General Wathelet in Achmea, C-284/16

Ekaterina Dimitrusheva, legal advisor, LL.M. (Bruges), Ivaylo Dimitrov, PhD candidate, LL.M. (George Washington University)

 

Anticompetitive agreements restricting trade with generic drugs

(Analysis of ECJ’s case law and Commission’s administrative practice in cases Lundbeck, Johnson & Johnson and Servier)

Dimitar Manolchev, LL.M. (Bruges, London), LL.B. (Strasbourg, Birmingham), legal consultant at White & Case LLP (Paris)

 

Tying and Bundling according to the case-law of the Court of Justice of the European Union and the Bulgarian Commission for Protection of Competition

Eleonora Mateina, attreny-at-law at Tsvetkova Bebov Komarevski Law Firm