-10%

Европейски правен преглед. Том XVII

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Бяла книга за бъдещето на Европа: Размисли и сценарии за Европейския съюз от 27 държави до 2025 г.

 

Дискусии

 

Köbler and Francovich: what is their relationship?

Zsófia Varga, Référendaire, Chambers of Judge Berke, General Court of the European Union

 

Свободното движение на съдебните решения на територията на ЕС според регламент (ЕС) № 1215/2012 – спорни изменения в ГПК

доц. д-р Маргарита Златарева

 

Европейската заповед за арест в България в светлината на най-новата практика на Съда на ЕС и българския закон

Иво Хинов и Елена Попова, съдии в Специализирания наказателен съд

 

Анализи

 

ДДС

 

Новости в Европейския режим на ДДС при услуги, свързани с недвижими имоти

адв. Атанас Михайлов, Адвокатско Дружество Волф Тайс

 

Държавни помощи

Становищата на данъчните администрации, водещи до забранени държавни помощи – решенията на ЕК срещу Люксембург, Холандия, Ирландия и Белгия

Васил Стойнов, магистър по „Европейско конкурентно и регулаторно право“ в Свободния университет в Берлин

 

Отговорност на държавата

Механизми за защита на частноправните субекти при нарушение на правото на ЕС от националните съдилища на държавите членки

(Решение на Върховния съд на Дания от 6 декември 2016 г. вследствие на решението на Съда на ЕС от 19 април 2016 г. по дело С-441/14, Dansk Industri и преглед на националните законодателства на държавите членки)

Надежда Тодорова, Администратор-юрист в дирекция  Изследвания  и документация на Съда на ЕС

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

Обосновано подозрение или „виновен до доказване на противното“

(Решение на Съда от 27 октомври 2016 година по дело C 439/16, Милев)

Мирослава Чифчиева, Прокурор в Районна прокуратура – гр. Перник

 

Решенията на СЕС по казуса „Огнянов“ – две стъпки напред

(Решение на Съда на ЕС (Голям състав) от 8 ноември 2016г. по дело С-554/14 и решение на Съда на ЕС (Голям състав) от 5 юли 2016г. по дело С-614/14)

Елица Василева, прокурор в СРП

 

Преюдициално запитване за тълкуване на директивата за ДДС

(решение на Съда от 5 октомври 2016 г. по дело C‑576/15, Мая Маринова)

 

Различното третиране на основание трудово или служебно отношение не е дискриминация по смисъла на правото на ЕС

(Заключение на генералния адвокат Saugmandsgaard Øe от 27 октомври 2016 г. по C‑406/15, Милкова)

 

Неизпълнение от страна на Република България на задълженията й относно качеството на атмосферния въздух

(Заключение на Генералния адвокат J. Kokott от 10 ноември 2016 г. по дело C-488/15, Комисия/Република България)

 

Висящи производства

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.11.2016 – 28.02.2017

 

Накратко

 

Европейска комисия

Законодателните приоритети на ЕС за 2017 г.

 

Европейската комисия предлага промени за повече прозрачност и отчетност при използване на „комитологията“ 

 

Единен пазар: икономика на услугите

 

Съд на ЕС

Действие във времето на решение на национален регулаторен орган в светлината на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз

(Решение на Съда от 13 октомври 2016 г. по дело С-231/15, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej)

 

Носи ли извъндоговорна отговорност държава членка за вреди от нарушение на правото на ЕС при изцяло вътрешно положение?

(Решение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело C-268/15, Ullens de Schooten)

 

Изключването на кандидатите на възраст над 35 години от конкурс за полицаи, които трябва да изпълняват оперативни или изпълнителни функции, е съвместимо с правото на Съюза

(Решение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело С-258/15, Salaberria Sorondo)

 

Правото на конкуренция на ЕС не забранява прилагането на национална тарифа относно хонорарите на процесуалните представители

(Решение на Съда от 8 декември 2016 г. по дела С-532/15 и С-538/15, Eurosaneamientos)

 

Споразуменията за асоцииране и либерализация между Европейския съюз и Мароко не се прилагат за Западна Сахара

(Решение на Съда от 21 декември 2016 г. по дело C‑104/16 P, Съвет/Фронт Полисарио)

 

Може ли формата на куба на Рубик да бъде регистриран като марка?

(Решение на Съда от 10 ноември 2016 г. по дело C-30/15 P, Simba Toys/EUIPO)

 

Общият съд отмени санкция в размер на 4,8 млн. евро за картела на пощенските пликове поради нарушение на задължението на Европейската комисия за мотивиране на решението си

(Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. по дело T-95/15, Printeos)

 

Общият съд потвърди санкциите от над 100 млн. евро на Philips и Infineon за участие в картела за смарткарти

(Решения на Общия съд от 15 декември 2016 г. по дела T-758/14, Infineon Technologies и T-762/14, Philips и Philips France)

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

Казусите Köbler и Francovich: каква е връзката между тях?

Zsófia Varga, Реферандер в кабинета на Съдия Berke, Общ съд на Европейския съюз

 

Free Movement of Judgements in the EU according to Regulation (EU) No. 1215/2012 – some Controversial Amendments to the Bulgarian Civil Procedures Code

Assoc. Prof. Margarita Zlatareva

 

Issuing European Arrest Warrants in Bulgaria in the light of the recent case-law of the Court of Justice of the EU

Ivo Hinov and Elena Popova, judges at the Bulgarian Specialized Criminal Court

 

Novelties in the European Regime for VAT on Services Related to Real Estate

Atanas Mihaylov, Senior associate, Wolf Theiss Law Firm, Sofia

 

The National Tax Rulings Resulting in Unlawful State Aid (the Commission Decisions Against Luxembourg, the Netherlands, Ireland and Belgium)

Vasil Stoynov, LLM in European Competition and Regulatory Law from the Free University of Berlin.

 

Possibilités de recours effectifs reconnues aux particuliers par le droit de l’Union et le droit des États Membres en cas de violation du droit de l’Union imputable à une juridiction nationale statuant en dernier ressort

Nadezhda Todorova, Administrateur-juriste au Service de la Recherche et Documentation, Cour de justice de l’Union Européenne

 

Reasonable Suspicion or Presumption of Innocence

(Judgment of the Court of 27 October 2016, Milev, C‑439/16 PPU)

Miroslava Chifchieva, Prosecutor at the Regional Prosecutor’s Office in Pernik

 

The Case „Ognyanov“ – Two Steps Forward

(Judgments of the Court of 8 November 2016, Ognyanov, C‑554/14 and of 5 July 2016, Ognyanov, C‑614/14)

Elitsa Vasileva, Prosecutor at the Sofia Regional Prosecutor´s Office