-10%

Европейски правен преглед. Том XXI

19,80 лв.
22,00 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусии

 

The Rule of Law in the European Union – Birth to Present

Paolo Giusta, Référendaire at the General Court of the European Union

 

Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ, ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с акт на Съда на Европейския съюз

Доц. д-р Станислав Костов, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Regulating „Geo-blocking“ in Europe – a most Un-European thing?

Bojana Vitanova, DPhil Student in Law, Brasenose College, Oxford University

 

Европейската прокуратура – към по-ефективна защита на финансовите интереси на ЕС

Мария Георгиева, експерт в Министерството на правосъдието

 

Анализи

 

Нови предизвикателства пред българския наказателен процес след преюдициално заключение на Съда на ЕС по делото Колев

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C‑612/15, EU:C:2018:392

Иво Хинов, съдия в Специализирания наказателен съд

 

Решението на Съда на ЕС по делото Achmea и последствията за международния инвестиционен арбитраж

Решение от 6 март 2018 г., Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158

Олег Темников, адвокат в Адвокатско Дружество Волф Тайс, София

 

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.04.2018 – 30.06.2018

 

България е нарушила Директивата за птиците като не е класифицирала Рила планина като специална защитена зона

Решение от 26 април 2018 г., Комисия/България, C-97/17, EU:C:2018:285

 

Искането на дядото и бабата да им бъде предоставено право на лични отношения с техните внуци попада в приложното поле на Регламент № 2201/2003

Решение от 31 май 2018 г., Вълчева, C-335/17, EU:C:2018:359

 

Процедурата по чл.369 НПК (предходна редакция) за разглеждане на делото от съда по искане на обвиняемия противоречи на правото на ЕС при определени обстоятелства

Решение от 5 юни 2018 г., Колев и др., C-612/15, EU:C:2018:392

 

Съдът на ЕС не е компетентен да тълкува Директивата за ДДС във връзка с данъчно събитие състояло се преди присъединяването на България към ЕС

Решение от 27 юни 2018 г., Варна Холидейс, C-364/17, EU:C:2018:500

 

Критерии за определяне като търговска на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба по смисъла на правото за защита на потребителите

Заключение на генералния адвокат Szpunar по дело Каменова, C-105/17, EU:C:2018:378

 

Несвоевременното установяване на неналичност на депозити в Корпоративна търговска банка представлява достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза, което може да доведе до отговорност на държавата

Заключение на генералния адвокат Kokott по дело Кантарев, C-571/16, EU:C:2018:412

 

Разпоредбата на чл.12, пар.1, буква а) (изключване от кръга на бежанците) от Директива 2011/95 относно единния статут на бежанците има директен ефект и националният съд може да я приложи, независимо че страна не се е позовала изрично на тази разпоредба

Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Алхето, C-585/16, EU:C:2018:327

 

Стандарти за предоставяне на статут на бежанец

Заключение на генералния адвокат Mengozzi по дело Ахмедбекова и Ахмедбеков, C-652/16, EU:C:2018:514

 

Накратко

 

Годишен доклад на Съда на Европейския съюз за 2017 г.

 

Предложение за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз. Проект на регламент за изменение.

 

Преюдициалните дела, в които участват физически лица, ще бъдат анонимизирани

 

Правото на ЕС допуска национална правна уредба, която предвижда различни условия за налагане на санкции за невнасянето на ДДС и невнасянето на удържан при източника данък

Решение от 2 май 2018 г., Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295

 

Държавите членки могат да приемат решение за връщане на едно лице едновременно с решението си за отхвърляне на молбата му за международна закрила при условие, че всички правни последици от решението за връщане се спират до приключване на съдебното производство по обжалване на този отказ

Решение от 19 юни 2018 г., Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465

 

Обхват на задължението за защита на професионална тайна от националните органи за финансов надзор съгласно правото на ЕС

Решение от 19 юни 2018 г., Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464

 

Обхват на задължението на Службата на ЕС по интелектуална собственост да вземе предвид предходната си практика

Решение от 28 юни 2018 г., EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509

Решения на национални съдилища на държави членки, в приложение на правото на ЕС

 

Решения на националните съдилища в областта на защитата на личните данни за периода 2016 – 2018 г.

 

Интернет търсачки – Испания, Франция, Румъния, Обединено кралство

Социални мрежи – Германия, Ирландия, Белгия, Австрия

Свобода на печата – Франция, Естония

Професионален живот – Гърция, Германия, Литва

Съдебно производство – Белгия, Германия, Латвия

Медицински данни – Италия, Нидерландия, Швеция

Друг вид обработване на лични данни – Полша, Швеция, Обединено кралство, Франция, Република Чехия, Португалия, Австрия

  

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

Върховенството на закона в Европейския съюз – от възникването му до днес

Paolo Giusta, Реферандер в Общия съд на Европейския съюз

 

Une nouvelle possibilité d’accès au juge de cassation en Bulgarie: contradiction d’une décision du juge d’appel aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne

Stanislav Kostov, professeur en droit de l‘Union européenne à l‘Université de Sofia „St. Kliment Ohridski“

 

Гео-блокирането – най-неевропейското нещо?

Божана Витанова, докторант по Право, Брейзноуз колидж, Оксфорд

 

The European Public Prosecutor’s Office – Strengthening the Protection of the Union’s Financial Interests

Maria Georgieva, legal expert at the Ministry of Justice, Bulgaria

 

Bulgarian Procedural Criminal Law Faces New Challenges After the Preliminary Ruling of the CJEU in Kolev

Judgment of 5 June 2018, Kolev and Others, C‑612/15, EU:C:2018:392

Ivo Hinov, Judge at the Specialized Criminal Court, Bulgaria

 

The Achmea Judgment of the CJEU and the Consequences for the International Investment Arbitration

Judgment of 06 March 2018, Achmea, C‑284/16, ECLI:EU:C:2018:158

Oleg Temnikov, Senior associate, Wolf Theiss Law Firm, Sofia, Bulgaria

 

 Новости в правната литература в областта на правото на ЕС

Тодор Коларов, „Смесените договори на Европейския съюз“, издателство на НБУ, С., 2018.

Представяне от проф. д-р Христо Георгиев