-10%

Комисионният договор

ISBN: 954-730-351-1
8,82 лв.
9,80 лв.
+

Участниците в търговския оборот често прибягват до комисионния договор като начин за удовлетворяване на техните интереси. Така например, когато търговец желае да разшири дейността си в друго населено място (вкл. и в чужбина), където не познава местните обичаи и платежоспособността на лицата, той се доверява на комисионер, който със своята репутация и познания прави възможно реализирането на намеренията му. Това доверие се увеличава от факта, че комисионерът е професионалист, търговец. Комисионният договор се използва и в областта на изкуството (например за закупуване на картини от арт-дилър за чужда сметка), както и при участие във финансови операции (например при сделки с ценни книги). Комисионерът е лицето, договарящо както с доверителя/комитента, така и с третото лице. Двойното качество, в което се намира комисионерът, оказва влияние върху двете правоотношения, които, макар и относително самостоятелни, са обвързани – защото комисионерът придобива правата и задълженията по сделката само временно, докато ги прехвърли на комитента. Обединяващото звено между двете правоотношения е намерението на страните по комисионния договор правните последици от действията на комисионера като краен резултат да се породят в правната сфера на доверителя. Поставя се въпросът дали комитентът придобива вещите автоматично след сключването на изпълнителната сделка от комисионера и дали е допустим пряк иск, т.е. може ли комитентът да упражни правата на комисионера спрямо третото лице. Този въпрос се поставя особено остро при неплатежоспособност на комисионера, както и при неизпълнение на неговите задължения към доверителя или към третото лице. Друг важен въпрос е необходима ли е отчетната сделка, за да преминат правата и задълженията от патримониума на комисионера в патримониума на доверителя. Тези въпроси заемат централно място при разглеждането на комисионния договор и имат важно практическо значение. Те разкриват сложността на правоотношенията, които се развиват при комисионния договор, както и риска от невъзможност за удовлетворение на комитента. В книгата е отделено значително място на практическите аспекти и проблеми на комисионния договор през призмата на съдебната и арбитражната практика.


Таня Йосифова е доцент по гражданско и семейно право, арбитър към Арбитражния съд на Българската стопанска камара и адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. ПРАВНА СЪЩНОСТ НА КОМИСИОННИЯ ДОГОВОР

§ 1. Обща характеристика на комисионния договор

1. Исторически бележки

2. Комисионният договор по сега действащата уредба

3. Видове комисионни договори

§ 2. Косвеното представителство при комисионния договор. Теории за същността на косвеното представителство (скрито пълномощие)

1. Терминологични бележки

2. Определение на косвеното представителство

§ 3. Допустимост на прекия иск от доверителя срещу третото лице

1. Пряк иск и автоматично придобиване на права от доверителя

2. Правна същност на прекия иск

3. Пряк иск и сурогационен иск

4. Анализ на чл. 292, ал. 2 ЗЗД

5. Отклонения от чл. 292, ал. 2 ЗЗД при комисионния договор (чл. 349, ал. 2 ТЗ)

6. Сравнителноправен преглед

Глава втора. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДОВЕРИТЕЛЯ И КОМИСИОНЕРА

§ 1. Задължения на комисионера

1. Задължение да извърши изпълнителната сделка

2. Задължение за уведомление

3. Задължение да опазва и съхранява имуществото на комитента

4. Задължение да застрахова вещта

5. Задължение да се отчете

§ 2. Особени права на комисионера

1. Право да възложи поръчката на подкомисионер

2. Право на залог

§ 3. Задължения на доверителя

1. Задължение да приеме резултатите от изпълнителната сделка

2. Задължение да прегледа стоката

3. Задължение да заплати възнаграждение (комисиона/провизион)

4. Задължение да възстанови направените разноски

5. Задължение да се разпореди със стоката след прекратяване на договора

Глава трета. ОТГОВОРНОСТ НА КОМИСИОНЕРА

§ 1. Общ състав на отговорност на договорно основание (чл. 79 ЗЗД)

§ 2. Отговорност на комисионера делкредере

§ 3. Отговорност по чл. 353 ТЗ

Глава четвърта. СЪПОСТАВКА МЕЖДУ КОМИСИОННИЯ ДОГОВОР И ДРУГИ СХОДНИ ДОГОВОРИ

§ 1. Продажба и комисионен договор

§ 2. Продажба на консигнация и комисионен договор

§ 3. Комисионен договор и дистрибуторски договор

§ 4. Комисионен договор и договор за търговско представителство

Глава пета. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОМИСИОННИЯ ДОГОВОР

§ 1. Специални основания за прекратяване

1. Отказ от комисионера (чл. 359 ТЗ)

2. Оттегляне на поръчката от доверителя (чл. 360 ТЗ)

§ 2. Общи основания за прекратяване

1. Взаимно съгласие

2. Смърт на физическо лице

3. Поставяне под запрещение на физическо лице

4. Прекратяване на юридическо лице

5. Обявяване на търговеца в несъстоятелност

6. Разваляне на договора

7. Обективна невъзможност за изпълнение

8. Изтичане на срока