-15%

Общество и право 8/2017

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Измененията в АПК от 2017 г. могат сериозно да ограничат правата на гражданите - Александър Кашъмов, адвокат и ръководител на правния екип на Програма за достъп до информация

Анализ

Подбуждането към престъпление  - Д-р Петя Митрева, асистент в Катедра „Наказателноправни науки“ при ЮФ на УНСС

Дебати

Промените в ГПК – „за“ и „против“. Научно-практическа конференция „Правни проблеми по приложението на ГПК. Възможни решения“

Измененията в ГПК от 18 октомври 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)

Становище на Камарата на частните съдебни изпълнители

Преклузии на права относно факти и доказателства - Ивайло Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия и асистент по граждански процес в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Неприсъственото решение - Таня Градинарова, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по граждански процес в Университет за национално и световно стопанство

Проблеми на въззивното производство - Георги Атанасов, адвокат от Софийска адвокатска колегия

Въпроси на касационното обжалване - Проф. Анелия Мингова, преподавател по граждански процес в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Касационно обжалване – проблеми и предизвикателства пред съдебната практика - Красимир Влахов и Дария Проданова, съдии във Върховния касационен съд

Обезпечение на иска – практически проблеми - Силвия Спасова, адвокат от Софийска адвокатска колегия, доктор по право и главен асистент в катедра „Гражданскоправни науки“ в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Изпълнителното производство - Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

De lege ferenda: Предложения за усъвършенстване на ГПК

Годишнина

Юридическият факултет на Софийския университет чества 125 г. от създаването си

Библиотеката на СЮБ представя

АРТемида

Поетичната творба „Шекспириада“ на проф. Снежана Начева

„Думи за обичане“ от Кети Бозукова