Книгата предлага за първи път в България мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ. Централен е въпросът за границите между частното договаряне и намесата на държавата в отношенията между членовете на семейството. Академичният анализ е допълнен от позицията на практикуващите юристи.

Сборникът предлага класически и смели интерпретации на брака и съжителството без брак. Римскоправната концепция за брака се оглежда в съвременното разбиране за този съюз, въплътено в модерното семейно право. Повлиян от времето е и центърът на книгата около тълкуването на противоречивия институт на брачния договор. Българските автори, както и колегите им от Холандия, Полша и Испания, предлагат тълкуване на института в сравнение с други имуществени брачни режими от различни перспективи. Застъпени са две полярни тези – брачният договор е инструмент, който може да удовлетвори всички потребности от регулация в семейството, но и тезата за границите на договорната свобода, определена от семейноправните принципи и ценности. Полезен е сравнителноправният поглед към различни системи на уредба на брачния договор и имуществените брачни режими, както и към режимите за уредба на имуществени отношения в двойки, съжителстващи без брак.

Друг център на книгата е уредбата на отношенията между родителите и децата. Представена е позиция по българската дискусия за правата на майките или на бащите и за интересите на детето при прекратяване на брака. Критично е осмислена позицията на законодателя и на съдебната практика за решаването на споровете между родителите. Представени са и идеи за промени както в законодателството за семейството, така и при тълкуването му в контекста на съвременните тенденции в поведението на членовете на семейството и в интерес на децата.

Инициатор на мултидисциплинарния анализ е изследователски екип от Юридическия факултет и от Факултета за икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Част I
Променящият се брак

Малина Новкиришка-Стоянова  Римскоправната концепция за брака според Модестин

Ангел Шопов, Красимир Митев – Договор ли е бракът?

Цанка Цанкова – Три предложения de lege ferenda за изменение и допълнение на Семейния кодекс

 

Част II
Отношенията между съпрузите и брачният договор: правни, икономически и социологически измерения

Радослава Янкулова – Хоризонтално действие на основните права в светлината на брачния договор – немският опит

Masha Antokolskaia – Economic Consequences of Informal Heterosexual Cohabitation From a Comparative Perspective: Respect Parties` Autonomy or Protection of the Weaker Party?

Сийка Ковачева – Модели за съчетаване на работата и семейния живот

Ярослава Генова – Право на труд, трудово възнаграждение и брачен договор – на пръв поглед нищо общо. И все пак?

Magdalena Golowkin-Hudala – Conclusion of a Separate Property Contract between Spouses in the Polish Legal Сystem

Атанас Владиков – Аргументи за оценка на човешкия капитал, формиран в условията на граждански брак (или как би изглеждала една икономическа реалност в българската правна система)

Carlos Lasarte, Francisco Javier Jimenez Munoz – Common Principles of the Matrimonial Property Regime in Spain

Alexander Flos – The Changing Function of Matrimonial Property Agreements in the Netherlands

Aleksandra Wilk – Contractual and Judicial Division of Property Acquired by Spouses in the Polish Legal System

Димитър Топузов – Симулацията при брачния договор

Васил Петров – Съвместни завещателни разпореждания на съпрузи

 

Част III
Децата и техните родители: променящите се отношения

Велина Тодорова – Майки и бащи в спор за родителските права: за нов „полов ред“ в семейното право?

Цветелина Кържева, Иван Георгиев – Лишаването от родителски права (процесуални аспекти)

Веселин Козарев – Съдебното разрешение за пътуване на дете в чужбина

 

Част IV
Краят на брака

Ивайло Василев – Законната раздяла и в България?

Жасмин Попова – Компетентността по брачни дела в пространството на свобода, сигурност и правосъдие