СТАТИИ

Борис Спасов - Председателят на Народното събрание

Лазар Груев - Необходими промени в санкционната система на Наказателния кодекс (първа част)

Ангел Калайджиев - Акцесорни ли са произтичащите от ценната книга права

Георги Хорозов - Правна характеристика, предмет и значение на отчетните операции при косвеното представителство

Евгени Танчев - Юридическите източници в сравнителното конституционно право (продължение от бр. 1/95)

Нели Огнянова - За целите на правото

ДИСКУСИИ

Никола Филчев - Задържането на престъпник — обстоятелство, изключващо обществената опасност на деянието

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

Витали Таджер - Ред за изключване на съдружник от ООД — чл. 126, ал. З ТЗ

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Орлин Борисов – Правото на Европейския съюз — етапи на развитие

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Красимира Средкова - Някои проблеми в правната уредба относно юридическото образование в България

МЛАДИ АВТОРИ

Кирил Киров - Изключването на потребителските продажби от приложното поле на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ