Младен Червеняков - Девети Конгрес на ООН по превенция на престъпността и третиране на нарушителите

СТАТИИ

Румен Владимиров - Наказателно-законодателната реформа от 1995 г.

Лазар Груев - Необходими промени в санкционната система на Наказателния кодекс (продължение от бр. 3/1995 г.)

Георги Цеков - Нарушение на съзнанието като телесна повреда по смисъла на закона

Ангел Калайджиев - Същност на банковата карта

Методи Марков - Актове на администрацията с гражданскоправни последици и по сключване на сделки

Виолета Шипоклиева - Характер на отговорността на железницата по единни правила за договора за международен железопътен превоз на стоки (СИМ)

Емил Марков - GATT/TRIPS — Реформа след реформата?

Мари-Люс Павиа - Някои разсъждения върху понятието „основни права“ във френското право

ДИСКУСИИ

Георги Петканов - Обезпечителни мерки в данъчния процес

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Александър Воденичаров - Правен режим на общината във Франция

Дончо Хрусанов - Организация на административното правораздаване в Република Гърция