В сборника са поместени резултатите от изследванията на български юристи, свързани с проблемите и тенденциите в съвременното българско право. Те бяха представени на Националната научно практическа конференция „Съвременното право – проблеми и тенденции“, посветена на 20-годишнината от създаването на сп. „Съвременно право“ – издание на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се състоя на 17 октомври 2010 г. в София, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Изследванията, включени в книгата, са от различни области на правото, но разкриват редица общи проблеми и тенденции. Запознаването с тях ще обогати правните знания на читателя, ще подпомогне практиката, ще породи размисли.

Автори в сборника са представители на всички поколения в науката – учители на сегашното зряло поколение, учени в разцвета на силите си, млади асистенти и докторанти, както и студенти. Те представляват и академичните среди, и практиката. А това е предпоставка тази книга да е полезна както за студенти, така и за практикуващи юристи, и да допринесе за преодоляване на проблемите в развитието на правото.

Валентин Брайков – Спасявайки българското право, спасяваме себе си

Част първа

Проблеми и тенденции в общата теория на правото и в публичното право

Вихър Кискинов – Характерни черти на правото в информационното общество

Георги Бойчев – Перспективата за утвърждаването на методологията (метатеорията) на юриспруденцията като самостоятелна правна наука и учебна дисциплина

Мартин Белов – Опозицията и правото на опозиция в съвременното българско конституционно право

Валери Раданов – Нищожността на административния акт като предмет на силата на пресъдено нещо

Част втора

Проблеми и тенденции в частното право

Красимир Митев, Ангел Шопов – Сравнителното право и проектът „Общата сърцевина на европейското частно право“

Поля Голева – Tърговско / стопанско право?

Румен Неков – Спортно право – възникване, обща характеристика и особености

Невин Фети – Договаряне сам със себе си при законовото представителство

Иван Русчев – Проблеми на намаляване на неустойката по граждански и търговски сделки

Люба Панайотова-Чалъкова – Дали горските замени са държавна помощ

Иван Георгиев – Предаване и приемане на построената сграда

Екатерина Матеева – Необходими промени в уредбата на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския закон

Христина Атанасова – Клонът според специалната нормативна уредба

Емил Марков – Ролята на полезния модел за техническо обновление и икономически растеж (правно-политически основи)

Част трета

Проблеми и тенденции в трудовото и в осигурителното право

Ярослава Генова – Европейската концепция за гъвкавост и сигурност и българското трудово и осигурително право. Къде сме ние?

Красимира Средкова – Икономическата криза ли е причина за кризата в трудовото законодателство?

Ивайло Стайков – Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Андрей Александров – Преотстъпване или прехвърляне на дейност като форма на промяна на работодателя

Част четвърта

Проблеми и тенденции в наказателното право

Пламен Панайотов – Наказателното право на Европейския съюз след Лисабонския договор – основания и перспективи

Стоян Стойков – Хармонизацията на европейските наказателни законодателства

Мария Славова, Васил Петров – Административно наказване по Административнонаказателния кодекс или наказване по Наказателния кодекс? Алтернативен поглед към бъдещата уредба на административното наказване