-10%

Търговци

Едноличен търговец
Търговец – публично предприятие
Търговски дружества – общи положения
Събирателно дружество
Командитно дружество
Дружество с ограничена отговорност
Командитно дружество с акции

ISBN: 978-619-226-187-0
 • Автор:
 • Художник:
  Кирил Златков
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  512
 • Година на издаване:
  2021
25,20 лв.
28,00 лв.
+

Предмет на анализ в тази книга са различните видове търговци. Изследвани са едноличният търговец и търговците – публични предприятия. Внимание е отделено и на търговските дружества, като най-напред са разгледани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски, контрол и ликвидация. След това последователно са разгледани персоналните дружества – събирателното и командитното дружество. Анализирани са и две от капиталовите дружества – дружеството с ограничена отговорност и командитното дружество с акции. 
Анализът на правната уредба е извършен на основата на българската съдебна практика и правна литература, както и на сравнителноправни изследвания на дружествени форми в държавите от Европейския съюз.


Ангел Калайджиев е професор в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор на юридическите науки. 

Глава първа. ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

 1. Понятие
 2. Ограничения
 3. Регистрация
 4. Фирма
 5. Търговско предприятие, имущество и съпружеска имуществена общност
 6. Прехвърляне и наследяване на предприятие
 7. Изгубване на търговско качество и заличаване от търговския регистър
 8. Откриване на производство по несъстоятелност за починал или заличен едноличен търговец

Глава втора. TЪРГОВЕЦ – ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 1. Цели, политика, прозрачност
 2. Понятие
 3. История и правна уредба
 4. Дружества с държавно участие

4.1. Учредяване и прекратяване

4.2. Непарична вноска и капитал

4.3. Органи

4.3.1. Общи положения

4.3.2 Органи на акционерно дружество с държавно участие

4.3.3. Органи на дружеството с ограничена отговорност с държавно участие

4.3.4. Договори за управление и контрол

4.4. Особени правила за извършване на сделки

4.5. Счетоводство и одит

 1. Дружества с общинско участие

5.1. Учредяване, преобразуване и прекратяване

5.2. Вноски и капитал

5.3. Органи

5.4. Особени правила за извършване на сделки

 1. Държавни предприятия, които не са търговски дружества
 2. Общински предприятия
 3. Дъщерни дружества

Глава трета. ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Понятие и видове

1.1. Исторически бележки

1.2. Теории. Определение. Правна уредба

1.3. Търговско дружество и „дружества на търговското право“. Разграничение

1.4. Видове

 1. Учредяване

2.1. Понятие. Терминологични уточнения

2.2. Учредители

2.3. Договор за дружество

2.3.1. Понятие

2.3.2. Устав

2.3.3. Учредителен акт

2.3.4. Изменение на дружествения договор, устава или учредителния акт

2.3.5. Подготвителен договор

2.3.6. Тълкуване на устава, дружествения договор и учредителния акт

2.4. Вписване в търговския регистър

2.5. Правно положение на невписаното търговско дружество. Отговорност за действия на дружеството до вписването

2.6. Недействителност на търговско дружество

 1. Имущество, капитал и вноски

3.1. Имущество и капитал

3.2. Вноски – понятие, видове

3.3. Неизпълнение на задължението за вноска

3.4. Опрощаване и прихващане на задължението за вноска

3.5. Скрита непарична вноска

3.6. Плащания на съдружници и акционери

 1. Контрол на съдружниците и акционерите върху органите на дружествата

4.1. Видове контрол

4.2. Решения на общото събрание. Пороци

4.3. Иск за установяване на нищожност на решенията на общото събрание

4.4. Иск за отмяна на решенията на общото събрание

4.5. Иск за защита на членството

 1. Ликвидация

5.1. Общи положения

5.1.1. Понятие

5.1.2. Правна уредба

5.1.3. Видове

5.1.4. Разграничаване от други явления

5.2. Начало на ликвидационното производство. Вписване в търговския регистър. Срок

5.3. Правни последици от ликвидацията

5.4. Ликвидатор

5.4.1. Общи положения

5.4.2. Назначаване и прекратяване на функциите на ликвидатор

5.4.3. Правно положение

5.5. Ликвидационно производство

5.5.1. Начален баланс и отчет

5.5.2. Покана до кредиторите

5.5.3. Довършване на текущите сделки

5.5.4. Събиране на вземанията

5.5.5. Удовлетворяване на кредиторите

5.5.6. Осребряване на имуществото

5.5.7. Разпределение на имуществото

5.5.8. Ликвидационен дял

5.5.9. Заличаване на дружеството

5.5.10. Продължаване на прекратено дружество

5.5.11. Преобразуване на дружество в ликвидация

5.5.12. Ликвидация и несъстоятелност

Глава четвърта. СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

 1. Понятие
 2. Определение
 3. Търговска фирма
 4. Учредяване
 5. Членствени правоотношения

5.1. Терминологични уточнения

5.2. Възникване

5.3. Права и задължения

5.3.1. Общи бележки

5.3.2. Имуществени права

5.3.2.1. Право на дивидент. Участие в загубите

5.3.2.2. Право на обезщетение

5.3.2.3. Право на ликвидационен дял

5.3.3. Неимуществени права

5.3.3.1. Управителни права

5.3.3.2. Контролни права

5.3.4. Колективно право

5.3.5. Имуществени задължения

5.3.6. Неимуществени задължения

5.3.7. Последици от неизпълнение на задълженията

5.4. Прекратяване

5.4.1. Смърт, поставяне под запрещение, прекратяване на юридическо лице

5.4.2. Напускане

5.4.3. Изключване

5.4.4. Искане на кредитор на съдружник

5.4.5. Обявяване на съдружник в несъстоятелност

5.4.6. Други основания

5.4.7. Последици от прекратяване на членството

 1. Представляване на дружеството
 2. Отговорност на съдружниците
 3. Несъстоятелност на съдружниците
 4. Прекратяване

10. Давност

Глава пета. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

 1. Понятие
 2. Определение
 3. Търговска фирма
 4. Учредяване
 5. Членствени правоотношения

5.1. Права и задължения на командитистите

5.2. Разпределение на печалбите и загубите

5.3. Прекратяване на членствените правоотношения и последици

 1. Представляване на дружеството и отговорност на съдружниците
 2. Прекратяване

Глава шеста. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 1. Понятие
 2. Определение и видове
 3. Търговска фирма
 4. Учредяване
 5. Капитал. Дялове и дружествени дялове. Увеличаване и намаляване на капитала

5.1. Капитал

5.2. Дялове

5.3. Дружествени дялове

5.4. Увеличаване на капитала

5.5. Намаляване на капитала

5.6. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

 1. Членствени правоотношения

6.1. Терминологични уточнения. Особености

6.2. Възникване

6.3. Права и задължения

6.3.1. Общи бележки

6.3.2. Имуществени права

6.3.2.1. Право на дивидент

6.3.2.2. Право на ликвидационен дял

6.3.2.3. Право на съразмерно увеличаване на дяловете при увеличаване на капитала

6.3.3. Неимуществени права

6.3.3.1. Управителни права

6.3.3.2. Контролни права

6.3.3.3. Колективни права

6.3.4. Имуществени задължения

6.3.5. Неимуществени задължения

6.3.6. Последици от неизпълнение на задълженията

6.4. Прекратяване

6.4.1. Смърт, поставяне под запрещение, прекратяване на юридическо лице, обявяване в несъстоятелност

6.4.2. Напускане

6.4.3. Изключване

6.4.4. Други основания

6.4.5. Последици от прекратяване на членството

 1. Управление

7.1. Общо събрание на съдружниците

7.2. Управител

7.3. Контрольор

 1. Прекратяване
 2. Еднолично дружество с ограничена отговорност

Глава седма. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ

 1. Понятие
 2. Определение
 3. Търговска фирма
 4. Учредяване
 5. Капитал
 6. Членствени правоотношения
 7. Управление
 8. Прекратяване